Дефинирање и класификација на попреченоста

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им помогне на вработените на УНИЦЕФ и на нашите партнери да се запознаат со Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ).

илустрација со група деца што држат порака - вклучување на сите деца во квалитетна настава
UNICEF/2014

Главни црти

Целта на оваа брошура и придружниот вебинар е да им помогне на вработените на УНИЦЕФ и на нашите партнери да се запознаат со Меѓународната класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) на Светската здравствена организација (СЗО) и да стекнат разбирање за тоа како таа се вклопува во мисијата на УНИЦЕФ. МКФ е стандарден универзален јазик и концепциска основа за разбирање и опишување на попреченоста. Во неа се обединети различните модели на попреченост, а попреченоста се разбира како опис на состојбата на лицето, а не како негова карактеристика.

A front page of the publication containing its title and an illustration containing a group of children carrying the message  - including all children in quality education
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање