Да не дозволиме да заостане ниедно дете

Анализа на состојбата на девојчињата и момчињата во Поранешна Југословенска Република Македонија

A small boy standing in front of a birthday cake, waiting to blow the candles
UNICEF/2013

Главни црти

Ова истражување е одобрено од УНИЦЕФ за да даде независна и објективна анализа на состојбата на децата и  семејствата во земјата. Анализата на состојбата ќе понуди и информации за среднорочниот преглед (СРП) на тековната Програма за соработка со земјата (2010-2015) помеѓу Владата и УНИЦЕФ, како и тоа да се вклопи во среднорочниот процес на преглед на Развојната акциска рамка на Обединетите нации (УНДАФ). Истражувањето, исто така, е наменето како придонес кон Заедничката оценка на ОН за земјата која ќе биде спроведена од страна на агенциите на ОН во соработка со Владата и граѓанското општество. Со подобрување на разбирањето кај донесувачите на одлуки, партнерите и помеѓу чинителите за тековниот статус со правата на децата во земјата, се надеваме дека ќе се обезбеди основа за формулирање на политики кои ќе одговорат на причините за неправичноста во земјата.

A front page of the publication containing a photo of a child blowing candles on a cake
Автор
УНИЦЕФ
Датум на публикација
Јазици
Англиски, Македонски

Документи достапни за преземање