Второ истражување за знаењата, ставовите и практиките во однос на инклузија на деца со попреченост

Истражување за знаењата, ставовите и практиките во однос на инклузија на деца со попреченост во поранешната југословенска Република Македонија

UNICEF/2017/Georgiev

Главни црти

Во 2014 година, УНИЦЕФ спроведе истражување за знаењата, ставовите и практиките во однос на деца со попреченост. Резултатите од истражувањето послужија како првични податоци и придонесоа кон дизајнирање комуникациска стратегија и кампања за решавање на пречките кои ги спречуваат децата да ги остварат своите права.

Ова второ истражување го мери напредокот што е постигнат во ова поле, а го мери и влијанието на кампањата на УНИЦЕФ и Европската Унија "Биди фер - За детство без пречки". Резултатите од второто истражување покажуваат позитивни и охрабрувачки промени во знаењето и ставовите на пошироката јавност во однос на децата со попреченост и нивната интеграција во општеството.

A front page of the publication containing a photo of a child with visual impairment exploring a statue with his hands and fingers

Author

УНИЦЕФ

Датум на публикација

Јазици

Англиски,
Македонски

Симнете го извештајот

(PDF, 2,90 MB) (PDF, 2,92 MB)