Вклученост на децата со попреченост во предучилишното образование

Оваа студија ја прикажува актуелната состојба со вклученоста на децата со попреченост во јавните установи за згрижување деца.

A small girl playing inside a cotton hose toy for small children called caterpillar
UNICEF/2017/Georgiev

Главни црти

За да ја согледа состојбата со вклученоста на децата со попреченост во детските градинки и да анализира дали условите и вложените напори што се превземени осигуруваат соодветно згрижување и воспитание, Народниот правобранител спроведе истражување, кое се надоврзува на досега спроведените истражувања за вклученоста на децата со посебни потреби во редовното основно и средно образование, спроведени меѓу 2015 и 2017 година. Целта на ова истражувања е да се обезбедат препораки кои ќе осигураат еднаков и квалитетен пристап и престој за сите деца во детските градинки.

A front page of the publication containing its title and a photo of a child in kindergarten working on abacus
Автор
Народен правобранител
Датум на публикација
Јазици
Македонски, Албански

Симнете го извештајот

(PDF, 894,40 KB) (PDF, 863,25 KB)