कोभिड-१९ खोप: बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू

कोभिड-१९ विरूद्धको खोपको बारेमा सामान्य जानकारी

युनिसेफ
This image shows a pair of gloved hands preparing a vaccine
UNICEF/UN070241/Hatcher-Moore