အကျပ်အတည်းကာလအတွင်း ကလေးများအားပံ့ပိုးပေးခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံရှိကလေးများ အထောက်အပံ့များကို အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေသည်

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2021/Nyan Zay Htet