မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

အကြောင်းအရာ အချက်အလက် အချုပ် (၂၀၂၂ ခုနှစ်)

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2022/Minzayar Oo

အဓိကဖော်ပြချက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၃၉၀ ဦး) ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၁၃၇) ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါသည် (၂၈၄ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။  ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး၊ စစ်ကိုင်းတွင် (၁၇) ရာခိုင်နှုန်း၊ ရခိုင်နှင့်ချင်းတွင် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းစီ၊  ကချင်တွင် (၉) ရာခိုင်နှုန်း၊ ကရင်တွင် (၆) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ကယားတွင် (၅) ရာခိုင်နှုန်းစီတို့ အသီးသီးရှိကြပါသည်။ အခြားဒေသများ (ပဲခူး၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်နှင့် တနင်္သာရီ) တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၁၁) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်၏ (၃၄) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။

ဤအစီရင်ခံစာတွင် အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများသာ ပါဝင်ကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။

UNICEF Myanmar
စာရေးသူများအမည်
UNICEF Myanmar
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ
ဘာသာစကားများ
English