မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ (၂၀၂၁)

အကြောင်းအရာ အချက်အလက် အချုပ် (January-December ၂၀၂၁)

UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2019/Minzayar Oo

အဓိကဖော်ပြချက်များ

၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ကိန်းဂဏန်းများအရ  တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၂၈၄ ဦး) ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၂၅၂ ဦး) ၏ (၁၁၃) ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ (၃၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်တွင် (၁၈) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းတို့ အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ပဲခူး၊ ချင်း၊ ကယား၊ ကရင်၊ မွန်၊ မကွေး၊ စစ်ကိုင်းနှင့် တနင်္သာရီအပါအဝင် အခြားဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၂၇) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်၏ (၂၇) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကလေးထိခိုက်ခံစားရသူရာခိုင်နှုန်း အများဆုံးဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပြီး စုစုပေါင်းထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်၏ (၄၄) ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက  ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ရပ်နှင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်ပိုများသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင်  ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပစ်မှတ်ထားသောပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ထိခိုက်ခံစားရသူ အများအပြားရှိခဲ့ပြီး ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။

UNICEF Myanmar
စာရေးသူများအမည်
UNICEF
ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ
ဘာသာစကားများ
English