05 ဇွန်လ 2024

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကိုလတ်တလောစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၄ ခုနှစ် ပထမသုံးလတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၃၃၉ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ထိခိုက်ခံစားရသူ အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် (၃၉၀ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် (၁၉) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပဲခူးတွင် (၁၂) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ နေပြည်တော်၊ ရခိုင်၊ တနင်္သာရီနှင့် ရန်ကုန် အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၄၃) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြေမြုပ်မိုင်းနှင့်  စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၉) ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများသည်  အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုသာ ထင်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
03 ဧပြီလ 2024

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကိုလတ်တလောစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၃ ခုနှစ် အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၁၀၅၂ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော အရေအတွက်ထက် သိသိသာသာမြင့်တက်လာကာ  ထိခိုက်ခံစားရသူစုစုပေါင်း (၃၉၀ ဦး)၏  နှစ်ဆထက်  ကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် (၂၇၀ ရာခိုင်နှုန်း)။ ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၃၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ရှမ်းတွင် (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ပဲခူးတွင် (၉) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊  တနင်္သာရီနှင့် ရန်ကုန် အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၄၃) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြေမြုပ်မိုင်းနှင့်  စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၁) ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများသည်  အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုသာ ထင်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
10 သြဂုတ်လ 2023

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကိုလတ်တလောစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမခြောက်လတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၅၅၆ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၁၄၃) ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် (၃၉၀ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။ ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၄၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ပဲခူးတွင် (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရှမ်းတွင် (၆) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊  တနင်္သာရီနှင့် ရန်ကုန် အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၄၁) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြေမြုပ်မိုင်းနှင့်  စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများသည်  အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုသာ ထင်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
14 ဇွန်လ 2023

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကိုလတ်တလောစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမလေးလတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၃၈၈ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၉၉) ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် (၃၉၀ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။ ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၃၈) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ပဲခူးတွင် (၁၅) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရှမ်းတွင် (၇) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ဧရာဝတီ၊ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊  တနင်္သာရီနှင့် ရန်ကုန် အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၄၁) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြေမြုပ်မိုင်းနှင့်  စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၂) ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများသည်  အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုသာ ထင်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
08 မေလ 2023

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကိုလတ်တလောစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမသုံးလတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၃၀၂ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၇၇) ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် (၃၉၀ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။ ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၃၆) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ပဲခူးတွင် (၁၈) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မန္တလေးတွင် (၈) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မကွေး၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ တနင်္သာရီနှင့် ရန်ကုန် အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၆၉) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြေမြုပ်မိုင်းနှင့်  စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၁) ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများသည်  အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုသာ ထင်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
12 ဧပြီလ 2023

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကိုလတ်တလောစောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၃ ခုနှစ် ပထမနှစ်လတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၁၅၉ ဦး) ရှိခဲ့ပါသည်။ ဤကိန်းဂဏန်းသည် ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သော ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၄၁) ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် (၃၉၀ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။ ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် အများဆုံးဖြစ်ပြီး အရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး ပဲခူးတွင် (၁၈) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ရခိုင်တွင် (၁၁) ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးရှိကြပါသည်။ ချင်း၊ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်၊ ရှမ်း၊ တနင်္သာရီ အပါအဝင် ကျန်ဒေသများတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၄၂) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း မြေမြုပ်မိုင်းနှင့်  စစ်ကျန်လက်နက်ပစ္စည်းများ၏ပေါက်ကွဲမှုများကြောင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၂၆) ရာခိုင်နှုန်းသည် ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤကိန်းဂဏာန်းများသည်  အရပ်သားထိခိုက်ခံစားရမှုများကိုသာ ထင်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။
15 ဒီဇင်ဘာလ 2022

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ ဖြစ်ရပ်သတင်းအချက်အလက်များ

မြေမြှုပ်မိုင်းနှင့် ပေါက်ကွဲစေတတ်သောပစ္စည်းများ၏ ဖြစ်ရပ်များကို စောင့်ကြည့်လေ့လာချက်များအရ  ၂၀၂၂ ခုနှစ် ပထမဆယ်လတာကာလအတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် (၃၃၃ ဦး) ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့သည့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်စုစုပေါင်း၏ (၁၁၇) ရာခိုင်နှုန်း ရှိခဲ့ပါသည် (၂၈၄ ဦး အစီအရင်ခံခဲ့)။  ဒေသအလိုက်အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏ (၃၅) ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပြီး၊ စစ်ကိုင်းတွင် (၁၆) ရာခိုင်နှုန်း၊ ရခိုင်တွင် (၁၁) ရာခိုင်နှုန်း၊  ကချင်တွင် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ချင်းတွင် (၉) ရာခိုင်နှုန်းစီတို့ အသီးသီးရှိကြပါသည်။ အခြားဒေသများ (ပဲခူး၊ ချင်း၊ ကရင်၊ ကယား၊ မကွေး၊ မန္တလေး၊ မွန်နှင့် တနင်္သာရီ) တွင် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက် စုစုပေါင်း၏  (၁၉) ရာခိုင်နှုန်းရှိပါသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသူအရေအတွက်၏ (၃၂) ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကလေးများဖြစ်ကြပါသည်။ ဤအစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ   ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပစ်မှတ်ထားသောပေါက်ကွဲမှုများနှင့် ထိခိုက်ခံစားရသူများ ပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်း သတိပြုစေလိုပါသည်။