လွှတ်တော်အမတ်များ

ဥပဒေရေးဆွဲသူများသည် ကလေးသူငယ်များ၏ ဘဝကို ပြောင်းလဲရာတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်

Parliamentarians cover
UNICEF Myanmar/2017/Myo Thame