ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ

မတူညီကွဲပြားမှု အပေါ် လေးစားခြင်းဖြင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း

Religious communities cover
UNICEF Myanmar/2016/Zeyar Min