စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုပေးခြင်း

စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှေးဦးသူနာပြုစုပေးတဲ့ အခါ သင့်အနေနဲ့လုပ်ဆောင်ချက် အခြေခံမူသုံးခုကို သတိပြုသင့်ပါတယ် - ကြည့်ပါ ၊ နားထောင်ပါ ၊ ချိတ်ဆက်ပါ

UNICEF
UNICEF Myanmar
UNICEF Myanmar/2022/Naing Lin Soe
26 ဇွန်လ 2023