20 Novembar 2018

Rezultatet - Zhvillimi i fëmijërisë së hershme

Shëndet i mirë + Ushqim i përshtatshëm, Bazuar në gjetjet e një sondazhi mbi njohuritë, qëndrimin dhe praktikat të realizuar në qershor të vitit 2009 në mesin e 1000 prindërve të fëmijëve nën moshën gjashtë vjeçare në Mal të Zi, 82 për qind e fëmijëve janë përkujdesur nga nëna; 37 përqind e nënave gjidhënëse deklaruan se askush nuk iu ndihmon me të ushqyer dhe gjidhënie, pastrim dhe…, Kujdesi i përgjegjshëm, OJQ "Parents", UNICEF-i dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Mal të Zi lansuan Linjën Kombëtare të Prindërve SOS në fillim të vitit 2017, duke bërë të mundur që të gjithë prindërit dhe kujdestarët në mbarë vendin të marrin këshilla për edukimin e suksesshëm të fëmijëve. Çdo ditë pune nga ora 16:00 deri në orën 20:00, prindërit mund të…, Mbajtja e Familjeve Bashkë, Përmes bashkëpunimit midis Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Programit të Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) dhe UNICEF, shërbimet e punonjësve të ndihmës familjare - të cilëve u është caktuar detyra të sigurojnë mbështetje intensive për familjet dhe të parandalojnë shpërbërjen e familjes dhe vendosjen e fëmijëve në kujdesi…, Edukimi dhe kujdesi në fëmijërinë e hershme, Ka një rritje në shkallën e regjistrimit të fëmijëve të moshës 3-6 vjeç në institucionet parashkollore, nga 58,66% në vitin shkollor 2015/2016 në 69,99% në vitin shkollor 2017/2018. Kur bëhet fjalë për fëmijët me aftësi të kufizuara, përjashtimi mbetet problemi më i madh. Ata luajnë vetë dhe jetojnë në botët e tyre. Disa prindër kalojnë vite duke…