23 Jul 2020

Analiza multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori - Sažetak

Vodeće načelo ove Analize jeste da profesionalcima i donosiocima odluka iz različitih sektora obezbijedi potrebne informacije i podatke kako bi se multisektorska sistemska podrška djeci sa smetnjama u razvoju primjenjivala na usaglašen, efikasan i djelotvoran način, pružajući kvalitetan odgovor na potrebe ove djece tokom čitavog životnog ciklusa. Stoga je svrha ove analize da bude podrška naporima koje država Crna Gora ulaže u poboljšanje položaja i napredak u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, prije svega kroz jačanje međusektorske saradnje usmjerene ka tom cilju. Opšti ciljevi Analize bili su da se pomogne Vladi Crne Gore, Savjetu za prava djeteta, ali i relevantnim organizacijama civilnog društva, da postignu: unapređenje politike i pravnog okvira za djecu sa smetnjama u razvoju u svim sektorima; unapređenje sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima; poboljšanje multisektorske koordinacije u radu s djecom sa smetnjama u razvoju kroz usklađivanje inicijativa iz različitih sektora i pružanje integrisane podrške ovoj djeci u toku cijelog životnog ciklusa. Vjerujemo da će ovaj dokument uticati na politiku i praksu države Crne Gore u pogledu poboljšanja prava i položaja djece sa smetnjama u razvoju, ali i na programske planove UNICEF-a u istoj oblasti. Nalaze i preporuke Analize koristiće Savjet za prava djeteta (kao najviše Vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, koje je ujedno i pokrovitelj Analize), koji će nadgledati njenu implementaciju i osigurati adekvatnu primjenu preporuka u svim sektorima. Unapređenje multisektorskog rada nadležnih institucija/ sektora i zajednica u oblasti usluga za djecu sa smetnjama u razvoju treba da donese direktne koristi ovoj djeci i njihovim porodicama. One uključuju: rano otkrivanje smetnji djeteta i potrebnu intervenciju; podršku porodicama koje se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju (što podrazumijeva međusektorsko rano otkrivanje i intervenciju); uključivanje djece u sistem redovnog obrazovanja kako bi se sistemski napori, umjesto pristupa koji je uglavnom reaktivne i kompenzatorne prirode, usmjerili ka prevenciji i ranoj multisektorskoj intervenciji. Za sadržaj ovog izvještaja u potpunosti je odgovoran Pluriconsult d.o.o. i stavovi iznijeti u njemu ne odslikavaju nužno gledišta UNICEF-a i njegovih partnera (nadležnih organa iz javnog sektora, međunarodnih organizacija, Evropske unije, nevladinih organizacija).
23 Jul 2020

Analiza multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori

Vodeće načelo ove Analize jeste da profesionalcima i donosiocima odluka iz različitih sektora obezbijedi potrebne informacije i podatke kako bi se multisektorska sistemska podrška djeci sa smetnjama u razvoju primjenjivala na usaglašen, efikasan i djelotvoran način, pružajući kvalitetan odgovor na potrebe ove djece tokom čitavog životnog ciklusa. Stoga je svrha ove analize da bude podrška naporima koje država Crna Gora ulaže u poboljšanje položaja i napredak u ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica, prije svega kroz jačanje međusektorske saradnje usmjerene ka tom cilju. Opšti ciljevi Analize bili su da se pomogne Vladi Crne Gore, Savjetu za prava djeteta, ali i relevantnim organizacijama civilnog društva, da postignu: unapređenje politike i pravnog okvira za djecu sa smetnjama u razvoju u svim sektorima; unapređenje sistema prikupljanja, analize i sistematizovanja podataka u svim sektorima; poboljšanje multisektorske koordinacije u radu s djecom sa smetnjama u razvoju kroz usklađivanje inicijativa iz različitih sektora i pružanje integrisane podrške ovoj djeci u toku cijelog životnog ciklusa. Vjerujemo da će ovaj dokument uticati na politiku i praksu države Crne Gore u pogledu poboljšanja prava i položaja djece sa smetnjama u razvoju, ali i na programske planove UNICEF-a u istoj oblasti. Nalaze i preporuke Analize koristiće Savjet za prava djeteta (kao najviše Vladino tijelo zaduženo za prava djeteta, koje je ujedno i pokrovitelj Analize), koji će nadgledati njenu implementaciju i osigurati adekvatnu primjenu preporuka u svim sektorima. Unapređenje multisektorskog rada nadležnih institucija/ sektora i zajednica u oblasti usluga za djecu sa smetnjama u razvoju treba da donese direktne koristi ovoj djeci i njihovim porodicama. One uključuju: rano otkrivanje smetnji djeteta i potrebnu intervenciju; podršku porodicama koje se brinu o djeci sa smetnjama u razvoju (što podrazumijeva međusektorsko rano otkrivanje i intervenciju); uključivanje djece u sistem redovnog obrazovanja kako bi se sistemski napori, umjesto pristupa koji je uglavnom reaktivne i kompenzatorne prirode, usmjerili ka prevenciji i ranoj multisektorskoj intervenciji. Za sadržaj ovog izvještaja u potpunosti je odgovoran Pluriconsult d.o.o. i stavovi iznijeti u njemu ne odslikavaju nužno gledišta UNICEF-a i njegovih partnera (nadležnih organa iz javnog sektora, međunarodnih organizacija, Evropske unije, nevladinih organizacija).