Stripi që ndihmon fëmijët të mësojnë se kujt t'i drejtohen për ndihmë

Fëmijët e dinë saktësisht se kujt t’i drejtohen për t’i mbrojtur të drejtat e tyre

Milica Bogdanović
Strip o dječjim pravima
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
31 Maj 2021

Podgoricë, 31. maj 2021. - Sofia, Jovan dhe Milena nuk janë nxënës të së njëjtës moshë. Ata të gjithë ndjekin shkolla në qytete të ndryshme dhe kanë interesa të ndryshme. Por ata lidhen nga fakti që të gjithë janë potencialisht të ekspozuar ndaj të njëjtave situata rreziku në të cilat të drejtat e tyre ose të bashkëmoshatarëve të tyre mund të rrezikojnë të shkelen. Ata kanë mësuar se si të reagojnë dhe ta ndihmojnë veten e tyre dhe t’i ndihmojnë të tjerët në rast të dhunës në internet, dhunës në familje ose në procesin e divorcit të prindërve të tyre, në saje të një stripi të krijuar nga OJQ Aksioni për të Drejtat e Njeriut, me mbështetjen e UNICEF-it.

Falë njërës prej tri historive interesante të treguara në strip, Sofija Brkovic (10), nxënëse nga Shkolla Fillore Milorad Musa Burzan në Podgoricë, ka mësuar se cilat janë opsionet e saj në rast se privatësia e saj në internet rrezikon të i shkelet.

Sofija Brkovic (10), nxënëse nga Shkolla Fillore Milorad Musa Burzan
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Sofija Brkovic (10), nxënëse nga Shkolla Fillore Milorad Musa Burzan, duke folur për mënyrën se si zbuloi nga stripat se kujt mund t'i drejtohet konkretisht kur rrezikohet privatësia e saj në Internet, Podgoricë, maj 2021

Disa nga këto të drejta të fëmijëve ishin të njohura për mua që më parë, pasi që mësuam rreth tyre në shkollë dhe unë kam biseduar me prindërit e mi për to, por stripi më dha një pasqyrë më të mirë dhe ofroi një perspektivë më të mirë. Kam zbuluar se kujt mund t'i drejtohemi në rast të dhunës në internet.

Sofija Brkovic (10), nxënëse nga Shkolla Fillore Milorad Musa Burzan

Jovan Lalevic (16), nxënës në Shkollën e Mesme të Përgjithshme Petar I Petrovic Njegos në Danilovgrad, beson se ky strip është veçanërisht i dobishëm për fëmijët që nuk janë të vetëdijshëm se janë viktima të dhunës në familje ose për ata që janë nën stres për shkak të divorcimit të prindërve të tyre.

Është e rëndësishme të njohësh problemin te vetja jote ose te shoku yt, të reagosh në kohë dhe të kërkosh ndihmë dhe historitë në këtë strip ofrojnë atë lloj informacioni. Stripi më ka mësuar se mund t'i drejtohem stafit të shkollës, punëtorëve socialë, policisë, zyrës së prokurorit dhe gjyqësorit për mbështetje në situata stresuese.

Jovan Lalevic (16), nxënës në Shkollën e Mesme të Përgjithshme Petar I Petrovic Njegos
Jovan Lalevic (16), nxënës në Shkollën e Mesme të Përgjithshme Petar I Petrovic Njegos
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Jovan Lalevic (16), nxënës në Shkollën e Mesme të Përgjithshme Petar I Petrovic Njegos, duke treguar një strip nga i cili mësoi se kujt mund t'i drejtohet për mbështetje në situata stresuese, Podgoricë, maj 2021

Milena Vulevic (17), nxënëse në Shkollën e Mesme në Golubovci, beson se fëmijët dhe të rinjtë shpesh nuk guxojnë të flasin për problemin e tyre dhe për këtë arsye nuk dinë kujt t’i drejtohen për ndihmë kur kanë probleme.

Milena Vulevic (17), nxënëse në Shkollën e Mesme në Golubovci
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Milena Vulevic (17), nxënëse në Shkollën e Mesme në Golubovci, duke shpjeguar se ky strip ka një rëndësi të veçantë për fëmijët dhe të rinjtë që kanë frikë të flasin për problemet e tyre, Podgoricë, maj 2021.

Ky strip na inkurajon të gjithëve të reagojmë dhe na lejon të gjejmë rrugën e duhur për një zgjidhje.

Milena Vulevic (17), nxënëse në Shkollën e Mesme në Golubovci

Një nga autorët e stripit, mësuesi Miroslav Minic, thotë se ky strip nuk është menduar vetëm për fëmijët dhe të rinjtë, por edhe për prindërit dhe mësuesit e tyre.

Ndonjëherë është e vështirë ta kuptosh që po ndodh dhuna ose që një fëmijë po kalon një periudhë të vështirë. Është gjithashtu thelbësore që të gjithë mësuesit të jenë të përgatitur dhe të dinë se si t'i ndihmojnë të rinjtë dhe kur t'i angazhojnë ata.

Miroslav Minic, një nga autorët e stripit
Miroslav Minic, një nga autorët e stripi
UNICEF Mali i Zi / Duško Miljanić / 2021
Miroslav Minic, një nga autorët e stripit, duke folur rreth asaj se si stripi është shkruar jo vetëm për fëmijët dhe të rinjtë, por edhe për prindërit dhe mësuesit, Podgoricë, maj 2021.

Tea Gorjanc Prelevic, drejtor ekzekutiv i OJQ-së Aksioni për të Drejtat e Njeriut, thotë se stripi përshkruan probleme që, sipas përvojës së punëtorëve socialë dhe psikologëve të shkollës, janë shumë të zakonshme dhe mund të duken të pakapërcyeshme për fëmijët.

Tea Gorjanc Prelevic, drejtoreshë ekzekutive e OJQ-së Aksioni për të Drejtat e Njeriut
UNICEF Mali i Zi
Tea Gorjanc Prelevic, drejtoreshë ekzekutive e OJQ-së Aksioni për të Drejtat e Njeriut, duke folur rreth asaj se si në strip ata paraqitën problemet më të zakonshme me të cilat përballen fëmijët, Podgoricë, maj 2021.

Sidoqoftë, ekzistojnë procedura që policia, prokurorët, gjyqtarët dhe punëtorët profesionalë në Qendrat për Punë Sociale janë të detyruar t’i zbatojnë dhe të cilat mund t’i ndihmojnë fëmijët.

Tea Gorjanc Prelevic, drejtoreshë ekzekutive e OJQ-së Aksioni për të Drejtat e Njeriut

Nada Djurovic Martinovic, Zyrtare e UNICEF-it për Mbrojtjen e Fëmijëve, tha se është shumë e rëndësishme t’i mbështesni fëmijët në njohjen dhe kuptimin më të mirë të të drejtave të tyre në një mënyrë krijuese që i motivon ata ta ndihmojnë veten dhe të tjerët kur shkelin të drejtat e tyre.

Stripat u krijuan në kontekstin e iniciativës rajonale "Qasja e Barabartë në Drejtësi për Fëmijët" e zbatuar në Mal të Zi dhe Shqipëri me mbështetjen teknike të UNICEF-it dhe ndihmën financiare nga Qeveria e Mbretërisë së Norvegjisë, e cila synon, ndër të tjera, fuqizimin e fëmijëve dhe familjeve të tyre në mënyrë që ata të dinë si t’i mbrojnë të drejtat e tyre dhe të dinë se kujt t'i drejtohen në rast të shkeljeve të të drejtave të tyre.

Udhëzuesi i stripit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve është në dispozicion në gjuhën malazeze dhe atë shqipe në:

https://www.hraction.org/2021/02/01/uputstva-o-zastiti-djecjih-prava-u-formi-tri-stripa/