Besimi në psikoterapist përbënë hapin e parë në tejkalimin e traumës

Alleksandra Nikçeviq, psikologe dhe psikoterapiste, i ndihmon fëmijët viktima të dhunës që ta tejkalojnë traumën e tyre dhe të vazhdojnë të zhvillohen përkitazi me moshën dhe nevojat e tyre

UNICEF Mali i Zi
UNICEF Mali i Zi
UNICEF Mali i Zi, Dushko Milaniq
25 Tetor 2023