MIKS istraživanje − putokaz za unapređenje stanja prava djece u Crnoj Gori

Crna Gora je prva na Balkanu sprovela novi krug međunarodnog istraživanja MIKS, u okviru kojeg je ovog puta ispitano ukupno 3.826 domaćinstava u čitavoj zemlji i dodatnih 854 domaćinstva u romskim naseljima.

Tina Dimić Raičević
Miks anketa na Cetinju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

06 Avgust 2019

Crna Gora je prva na Balkanu sprovela novi krug međunarodnog istraživanja MIKS, u okviru kojeg je ovog puta ispitano ukupno 3.826 domaćinstava u čitavoj zemlji i dodatnih 854 domaćinstva u romskim naseljima.

Radi se o najvećem istraživanju poslije popisa stanovništa koje se, uz podršku UNICEF-a, sprovodi širom svijeta svakih pet godina, s ciljem da se prikupe statistički pouzdani i međunarodno uporedivi podaci, po nizu pokazatelja, u oblastima zdravlja, obrazovanja, razvoja djece i uslova života djece i porodica.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali u posjeti anketarima MICS-a na Cetinju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Mladi anketari tokom obuke za rad na prikupljanju podataka za MIKS istraživanje sreli su se i sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osamom Kogalijem. Tom prilikom su izjavili da je ovaj projekat značajan, ne samo za crnogorsko društvo, već i za njihov pojedinačni napredak, jer su stekli nova poznanstva, upoznali načine na koje drugi ljudi razmišljaju i funkcionišu, stekli nove vještine i otvorili vrata za neke nove projekte.

Mladi anketari tokom obuke za rad na prikupljanju podataka za MIKS istraživanje sreli su se i sa šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osamom Kogalijem
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Gospodin Kogali je tokom razgovora s mladima koji su bili uključeni u MIKS istraživanje istakao da je prvi put vidio toliko mladih lica koja su angažovana na ovom istraživanju, iako preko 25 godina radi za Ujedinjene nacije i bio je uključen u brojna MIKS istraživanja širom svijeta.

Anketari na terenu na Cetinju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Nakon sveobuhvatne obuke o primjeni međunarodne metodologije, anketari su na terenu s jasnim zadatkom i instrukcijama na koji način se prikupljaju podaci za MIKS istraživanje.

Anketari na terenu na Cetinju
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Anketari su tokom oktobra, novembra i decembra 2018. godine intervjuisali 3.826 domaćinstava u čitavoj zemlji i dodatnih 854 domaćinstva u romskim naseljima.

MICS istraživanje
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2018

Podaci dobijeni iz istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta.

Lansiranje MICS podataka
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Ključni nalazi MIKS istraživanja predstavljeni su u Eko zgradi Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori u junu 2019. Oni pokazuju da je u određenim oblastima ostvaren napredak u odnosu na prethodno istraživanje, koje je sprovedeno 2013. godine.

Dojenje
UNICEF Crna Gora / Duško MIljanić / 2010

Na primjer, procenat djece mlađe od dvije godine koja su podojena u toku prvog sata nakon rođenja porastao je sa 20% na 41% za romsku populaciju i sa 14% na 24% za opštu populaciju. Kako je ovaj procenat i dalje nizak, najnoviji podaci ukazuju da je neophodno ulagati dalje napore u reformu zdravstvenog sistema, uključujući i poboljšanje usluga u porodilištima i patronaži širom zemlje.

Romkinja u školi
UNICEF Crna Gora / Risto Božović / 2013

U romskim naseljima, procenat djece uzrasta 6−14 godina koja pohađaju osnovnu školu povećao se sa 58% na 77% u periodu 2013−2018. godine. Ohrabrujuće je da većina djece u romskim naseljima pohađa osnovno obrazovanje, a prioritet za naredni period treba da bude da se osnovnim obrazovanjem obuhvati svako dijete, kao i da se poveća broj djece iz romskih naselja koja nastavljaju dalje školovanje.

Mladić u ordinaciji
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Istraživanje ukazuje i na neke oblasti u kojima je došlo do pogoršanja. Na primjer, procenat mladih opšte populacije uzrasta 15−24 godine koji znaju kako se spriječava prenošenje HIV virusa smanjio se u odnosu na 2013. godinu. Prije pet godina je 48% djevojaka uzrasta 15−24 godine znalo kako se spriječava prenošenje HIV virusa, dok je u prošlogodišnjem istraživanju to znalo 29% djevojaka. Takođe, procenat mladića istog uzrasta koji ovo znaju smanjio se sa 37%  u 2013. godini na 23% u 2018. godini. Slična je situacija i sa romskim naseljima gdje je 2013. godine 6% mladih uzrasta 15-24 godine znalo kako se spriječava prenošenje HIV virusa, a duplo manje – 3% je to znalo 2018. godine.

Dječak koji je primio vakcinu
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

U digitalnom dobu, dezinformacije o vakcinama brzo se šire, a veliki broj ljudi ne posjeduje osnovne vještine medijske pismenosti da prepoznaju lažne vijesti i da im se odupru. MICS pokazuje da svaka peta osoba uzrasta 15−49 godina vjeruje da vakcine mogu izazvati ozbiljne negativne reakcije kod djece.

Zdravstveni radnici, nadležni organi na nacionalnom i lokalnom nivou, civilno društvo i mediji treba zajednički da rade kako bi roditeljima ponudili pouzdane informacije o vakcinama.

Sa lansiranja MICS istraživanja
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Veliki broj ministara, poslanika i javnih službenika pažljivo su slušali prezentaciju s ključnim nalazima iz MIKS-a, jer će te podatke koristiti za razvijanje novih i unapređivanje postojećih programa i politika za dobrobit djece u Crnoj Gori.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali na prezentaciji podataka iz MICS istraživanja 2018
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Šef Predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Osama Kogali čestitao je Crnoj Gori što je prva zemlja na Balkanu koja je sprovela novi globalni ciklus MIKS istraživanja i pohvalio stalni napredak koji Crna Gora postiže na polju ostvarivanja prava djeteta. Gospodin Kogali je podsjetio i na oblasti na kojima se još mora raditi.

MIKS istraživanje iz 2018. ne pokazuje nikakav napredak u pogledu nasilja nad djecom kod kuće u odnosu na stanje od prije pet godina. Otprilike dvije trećine (66%) djece uzrasta 1−14 godina izloženo je najmanje jednom vidu psihološkog ili fizičkog kažnjavanja od strane njihovih roditelja/staratelja. Iz tog razloga, UNICEF pruža podršku uvođenju škola pozitivnog roditeljstva u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović na prezentaciji MICS podataka
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović kazao je da je ovim istraživanjem utvrđen progres u 20 indikatora održivog razvoja I istakao napredak postignut u okviru predškolskog obrazovanja kod opšte populacije.

„Posebno nas raduje rast obuhvata djece koja pohađaju program predškolskog obrazovanja sa 40% na 53%, zabilježen u proteklih pet godina. Još značajniji rast zabilježen je na sjeveru, sa 17% na 37%, dakle, više nego dvostruko”, kazao je Simović.

UNICEF-ova volonterka − mlada reporterka Nađa Lalović
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

UNICEF-ovu volonterku − mladu reporterku Nađu Lalović zanimalo je kakav je bio doprinos mladih prilikom prikupljanja podataka za MIKS.

Direktorica Uprave za statistiku Gordana Radojević na lansiranju podataka iz MICS istraživanja 2018
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2019

Direktorica Uprave za statistiku Gordana Radojević odgovorila je da je ponosna i zadovoljna učešćem velikog broja mladih u MIKS istraživanju, te da su u saradnji s UNICEF-om organizovali i obuke za mlade anketare.

MIKS istraživanje, koje je MONSTAT u Crnoj Gori tokom 2018. sproveo uz tehničku pomoć UNICEF-a, i finansijsku podršku Vlade Crne Gore, UNICEF-a i UNHCR-a, jasno ukazuje na oblasti u kojima je potrebno dalje raditi, a one se prvenstveno odnose na rani razvoj djece, dječju zaštitu, obrazovanje, zdravlje i život u čistom okruženju.