Praćenje prava djeteta, podaci i pristup pravdi

Konvencija o pravima djeteta promijenila je način na koji se djeca posmatraju i kako se prema njima postupa , tako da se danas više nego ikad djeca vide kao nosioci prava , a ne kao pasivna bića o kojima brinemo i prema kojima smo humani.

Dječak sa lupom
UNICEF Montenegro / Duško Miljanić / 2018

Izazov

Promjena prevaziđenih stavova o tome kako pravda izgleda za djecu

Djeca se suočavaju sbrojnim  preprekama u pristupu pravdi, uključujući i obeshrabrivanje da traže pravdu zbog straha od negativnih posljedica, duboko uvriježenih društvenih vjerovanja i obrazaca shodno kojima je neprihvatljivo da se dijete povjerava odrasloj osobi van svog doma, kao i uslijed kulturnih normi koje podstiču rasprostranjeno uvjerenje da su nasilne mjere disciplinovanja prihvatljive u vaspitanju djece. To su neki od nalaza prve ikada urađene Studije o jednakom pristupu djece pravdi, koja je sprovedena u četiri zemlje regionacentralne i istočne Evrope/, uključujući i Crnu Goru. Studija jeutvrdila nedostatke i slabosti u ostvarivanju pravde za djecu, uključujući i postupke koji nijesu po mjeri djeteta, manjak specijalizovanih profesionalaca i multidisciplinarnog pristupa za pružanje podrške i pomoći prije, tokom i nakon zakonskog postupka.  Većina profesionalaca u sektoru pravosuđa u Crnoj Gori  (83%) navela je nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje u porodici kao primarne razloge za uključivanje djece u sudske postupke.

Većina profesionalaca u sistemu pravosuđa u Crnoj Gori (83%) navodi nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje u porodici kao primarne razloge za uključivanje djece u sudske postupke.

Profesionalci u sistemu pravosuđa smatraju da važnu prepreku predstavlja i percipiranje položaja djece u porodici. Mnogi su ukazali na to da je uvriježeno mišljenje u ovoj kulturi da djeca treba da budu poslušna, da se njihov glas ne čuje i da se ne izjašnjavaju u okviru porodice. I konačno, nalazi istraživanja su ustanovili da se ranjive grupe djece suočavaju s većim preprekama u pristupu pravdi, uključujući i niži stepen poznavanja svojih prava, kao i veće barijere u smislu informisanosti. Djeca i njihove porodice, kao i profesionalci u sektoru pravosuđa, prepoznala su i diskriminatorne stavove prema određenim grupama.

Djeca i njihove porodice, kao i profesionalci u sektoru pravosuđa, prepoznaju diskriminatorne stavove prema određenim grupama.

Rješenje

Pomjeranje fokusa s reforme maloljetničkog pravosudja na jednak pristup djece pravdi

Tokom protekle decenije, rad UNICEF-a u pravosudnom sistemu prvenstveno se fokusirao na djecu u sukobu sa zakonom. Međutim, kako je to pokazala UNICEF-ova evaluacija uticaja reforme maloljetničkog pravosuđa sprovedena u više zemalja (2006‒2012), djeca se uopšteno suočavaju s velikim preprekama prilikom pristupa pravdi. Izvještaj o jednakom pristupu djece pravdi pokazuje da iskustvo djece s pravosudnim sistemom ne odražava uvijek zakonski i strateški okvir koji postoji u datoj zemlji. Na pristup djece pravdi značajno utiče njihov uzrast i status zavisnog lica, ali i kulturne percepcije o položaju djece u društvu i u porodici. Djeca imaju manje informacija i finansijskih sredstava, i u načelu su manje osposobljena da se nose sa složenošću pravosudnog sistema u svim njegovim oblicima. Takođe, i nasilje nad djecom, podjednako i odrasli i djeca, često doživljavaju kao legitimno sredstvo odgoja djece, a ne kršenje prava zbog koga treba pokrenuti postupak pred sudom.

Djeca imaju manje informacija i finansijskih sredstava, i u načelu su manje osposobljena da se nose sa složenošću pravosudnog sistema u svim njegovim oblicima.

Nalazi ukazuju na to da sva djeca imaju barijere u smislu nedovoljne upoznatosti i informisanosti, te da se suočavaju s raznim pravnim, praktičnim, društvenim i kulturnim preprekama na svom putu do pravde, koji je dodatno otežan posebnim  ranjivostima, kao što su siromaštvo, smetnje u razvoju ili etničko porijeklo, a na njih snažno utiču i društvene i kulturne norme. Pristup pravdi znači da sva djeca, bez obzira na uzrast, rod, etničko porijeklo, državljanstvo, smetnje u razvoju, društveno-ekonomsko porijeklo ili bilo koji drugi status, mogu ravnopravno da ostvare zaštitu svojih prava i da imaju pristup sudskoj zaštiti bez diskriminacije.

Fokus reforme treba proširiti kako bi se uvele procedure po mjeri djeteta u cjelokupan sistem pravosuđa.

U Crnoj Gori je maloljetničko pravosuđe u značajnoj mjeri reformisano, počev od inovativnog Zakona o postupanju s maloljetnicima u krivičnom postupku, koji predviđa bolju zaštitu za djecu u sukobu sa zakonom, preko široke primjene  alternativnih mjera i ne-zatvorskih kazni. Ovaj zakon predviđa i više zaštite za djecu žrtve i svjedoke krivičnih djela. Postignut je značajan napredak u smislu specijalizacije profesionalaca o postupanju sa djecom u sudskim postupcima. 
Iz perspektive UNICEF-a, trenutni prioritet je osnaživanje najranjivije djece i porodica da bi imali efektivan pristup pravdi i da bi mogli sadržajno da učestvuju u svim sudskim i upravnim postupcima. Posebna pažnja mora se posvetiti djeci i porodicama koji su društveno isključeni, siromašnima i onima do kojih je  najteže doseći, kako bi se prepoznala činjenica da se ta djeca često suočavaju s posebnim izazovima prilikom ostvarenja  pristupa pravdi.
 

Materijali

U Crnoj Gori je maloljetničko pravosuđe u značajnoj mjeri reformisano, počev od inovativnog Zakona o postupanju s maloljetnicima u krivičnom postupku, koji predviđa bolju zaštitu za djecu u sukobu sa zakonom, preko široke primjene alternativnih mjera i n

Istraživanje Innocenti Priručnik o adolescenciji 9: kvartalni rezime koji predstavlja najvažnije materijale i novosti koje se objavljuju u oblasti istraživanja dobrobiti adolescenata.

Adolescenti: što zaista o njima mislite (razno): internet strana o životima modernih adolescenata koju su partnerski uradili UNICEF i ING.

Rezultati

Saznaj više o praćenju prava djeteta, podacima i pristupu pravdi