Media centre

Media centre - Introduction

Stories and videos 2017

Stories and videos 2016

Stories and videos 2015

Stories and videos 2014

Stories and videos 2013

Stories and videos 2012

UNICEF press releases 2011

UNICEF press releases 2010

UNICEF press releases 2009

UNICEF Press Releases 2007/2008

Real Lives (2009-2013)

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Promotional material for prevention and response to pandemic flu in Montenegro

Pregnancy and Early Childhood Development communication package

"It's about ability" booklets for children and teachers

Govorimo o mogućnostima - knjižice za djecu i nastavnike

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF poziva na podršku inkluzivnom obrazovanju za djecu sa smetnjama u razvoju

NJUJORK, 6. FEBRUAR, 2012. – Na sastanku posvećenom pitanjima koja se tiču djece sa smetnjama u razvoju, a koji se održava na marginama sjednice izvršnog odbora UNICEF-a u Njujorku, delegati iz Crne Gore predstavljaju svoja iskustva na polju unapređenja prava djece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno obrazovanje. Delegati iz Crne Gore koji učestvuju na sastanku su: Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete, i Tamara Milić, savjetnica za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete.


Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete (u sredini), Dragana Šćepanović, treći sekretar Stalne misije Crne Gore pri UN (lijevo) i Tamara Milić, savjetnica za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete (desno) nakon intervjua u studiju UNICEF-a. – UNICEF 2013

Na ovom sastanku, delegati iz Crne Gore, Srbije i Jermenije kroz svoje iskustvo naglašavaju značaj inkluzivnog obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju. U Crnoj Gori, UNICEF u saradnji sa Vladom sprovodi  nacionalnu kampanju „Govorimo o mogućnostima“ koja je značajno doprinjela promjeni stavova prema djeci sa smetnjama u razvoju, ali i otkrila sve veće zahtjeve javnosti  za inkluzivnim obrazovanjem i razvojem servisa podrške na lokalnom nivou.

„S jedne strane, postoji potreba da se izgrade servisi za ostvarivanje prava djece sa smetnjama u razvoju, tj. za detekciju i procjenu smetnji u razvoju, za inkluzivno obrazovanje i servisi za podršku porodicama djece sa smetnjama u razvoju. Međutim, postoji potreba za paralelnim radom kako bi se odstranili stigma i predrasude prema djeci sa smetnjama u razvoju i cilj ove kampanje je upravo da pokaže potencijal mladih sa smetnjama u razvoju i da ih učini vidjivim“, rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Svaki drugi građanin (49%) naučio je nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju iz kampanje „Govorimo o mogućnostima”, dok je svaki peti (19%) promijenio stavove, a jedan od četiri (25%) pozitivno promijenio ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju, pokazuje zadnje istraživanje sprovedeno u decembru 2012. Takođe, napravljen je značajan pomak i u stavovima prema inkluzivnom obrazovanju. Mnogo veći procenat građana vjeruje da je dobro za djecu sa smetnjama u razvoju da pohađaju redovnu školu, jer to pozitivno utiče na njihov razvoj (porast sa 57% prije kampanje na 71% u decembru 2012.).

„Uspostavljen je pravni i strateški okvir koji prati međunarodne standarde i evropsko zakonodavstvo i shodno tome, inkluzija se razmatra kao prva opcija za dijete sa smetnjama u razvoju. Kao rezultat, 3 600 djece sa posebnim obrazovnim potrebama je uključeno u redovne škole, što predstavlja veliki napredak u poređenju sa brojkom od 67 djece uključenih u školskoj 2002/03 godini“, rekla je Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju inkluzivnog obrazovanja i Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama je dopunjen u 2010. Ministarstvo prosvjete podržava proces deinstitucionalizacije i promocije inkluzivnog obrazovanja sa ciljem da obezbjedi da svako dijete sa posebnim obrazovnim potrebama ostane u svojoj porodici i pohađa redovnu školu zajedno sa svojim vršnjacima.

Broj djece sa smetnjama u razvoju predstavlja 5.1% svjetske populacije prema procjeni Svjetskog izvještaja o smetnjama u razvoju za 2011. Ovo čini oko 93 miliona djece širom svijeta i oko 5.1 milion djece u regionu centralne i istočne Evrope i centralne Azije. Mnoga od te djece su i dalje isključena iz sistema obrazovanja ili odvojena od svojih porodica i smještena u institucije.

Budući da su pravo na obrazovanje kao i pravo djeteta na život u porodici zagarantovani Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, UNICEF će nastaviti u saradnji sa Vladama potpisnicama ove konvencije, rad na obezbjedjivanju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja dostupnog svoj djeci bez obzira na rasu, pol, etničku i vjersku pripadnost ili socijalni status.

UNICEF će nastaviti da podržava Vladu Crne Gore u sprovodjenju aktivnosti čiji je cilj sprječavanje odvajanja djece od porodice i smještanje djece u institucije  kao i izgradnju sistema koji omogućava svoj djeci da se školuju i realizuju svoje potencijale. 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children