Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

UNICEF poziva na podršku inkluzivnom obrazovanju za djecu sa smetnjama u razvoju

NJUJORK, 6. FEBRUAR, 2012. – Na sastanku posvećenom pitanjima koja se tiču djece sa smetnjama u razvoju, a koji se održava na marginama sjednice izvršnog odbora UNICEF-a u Njujorku, delegati iz Crne Gore predstavljaju svoja iskustva na polju unapređenja prava djece sa smetnjama u razvoju na kvalitetno obrazovanje. Delegati iz Crne Gore koji učestvuju na sastanku su: Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete, i Tamara Milić, savjetnica za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete.


Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete (u sredini), Dragana Šćepanović, treći sekretar Stalne misije Crne Gore pri UN (lijevo) i Tamara Milić, savjetnica za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama u Ministarstvu prosvjete (desno) nakon intervjua u studiju UNICEF-a. – UNICEF 2013

Na ovom sastanku, delegati iz Crne Gore, Srbije i Jermenije kroz svoje iskustvo naglašavaju značaj inkluzivnog obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju. U Crnoj Gori, UNICEF u saradnji sa Vladom sprovodi  nacionalnu kampanju „Govorimo o mogućnostima“ koja je značajno doprinjela promjeni stavova prema djeci sa smetnjama u razvoju, ali i otkrila sve veće zahtjeve javnosti  za inkluzivnim obrazovanjem i razvojem servisa podrške na lokalnom nivou.

„S jedne strane, postoji potreba da se izgrade servisi za ostvarivanje prava djece sa smetnjama u razvoju, tj. za detekciju i procjenu smetnji u razvoju, za inkluzivno obrazovanje i servisi za podršku porodicama djece sa smetnjama u razvoju. Međutim, postoji potreba za paralelnim radom kako bi se odstranili stigma i predrasude prema djeci sa smetnjama u razvoju i cilj ove kampanje je upravo da pokaže potencijal mladih sa smetnjama u razvoju i da ih učini vidjivim“, rekao je Bendžamin Perks, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori.

Svaki drugi građanin (49%) naučio je nešto novo o djeci sa smetnjama u razvoju iz kampanje „Govorimo o mogućnostima”, dok je svaki peti (19%) promijenio stavove, a jedan od četiri (25%) pozitivno promijenio ponašanje prema djeci sa smetnjama u razvoju, pokazuje zadnje istraživanje sprovedeno u decembru 2012. Takođe, napravljen je značajan pomak i u stavovima prema inkluzivnom obrazovanju. Mnogo veći procenat građana vjeruje da je dobro za djecu sa smetnjama u razvoju da pohađaju redovnu školu, jer to pozitivno utiče na njihov razvoj (porast sa 57% prije kampanje na 71% u decembru 2012.).

„Uspostavljen je pravni i strateški okvir koji prati međunarodne standarde i evropsko zakonodavstvo i shodno tome, inkluzija se razmatra kao prva opcija za dijete sa smetnjama u razvoju. Kao rezultat, 3 600 djece sa posebnim obrazovnim potrebama je uključeno u redovne škole, što predstavlja veliki napredak u poređenju sa brojkom od 67 djece uključenih u školskoj 2002/03 godini“, rekla je Vesna Vučurović, pomoćnica ministra prosvjete.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, Vlada Crne Gore je usvojila Strategiju inkluzivnog obrazovanja i Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama je dopunjen u 2010. Ministarstvo prosvjete podržava proces deinstitucionalizacije i promocije inkluzivnog obrazovanja sa ciljem da obezbjedi da svako dijete sa posebnim obrazovnim potrebama ostane u svojoj porodici i pohađa redovnu školu zajedno sa svojim vršnjacima.

Broj djece sa smetnjama u razvoju predstavlja 5.1% svjetske populacije prema procjeni Svjetskog izvještaja o smetnjama u razvoju za 2011. Ovo čini oko 93 miliona djece širom svijeta i oko 5.1 milion djece u regionu centralne i istočne Evrope i centralne Azije. Mnoga od te djece su i dalje isključena iz sistema obrazovanja ili odvojena od svojih porodica i smještena u institucije.

Budući da su pravo na obrazovanje kao i pravo djeteta na život u porodici zagarantovani Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, UNICEF će nastaviti u saradnji sa Vladama potpisnicama ove konvencije, rad na obezbjedjivanju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja dostupnog svoj djeci bez obzira na rasu, pol, etničku i vjersku pripadnost ili socijalni status.

UNICEF će nastaviti da podržava Vladu Crne Gore u sprovodjenju aktivnosti čiji je cilj sprječavanje odvajanja djece od porodice i smještanje djece u institucije  kao i izgradnju sistema koji omogućava svoj djeci da se školuju i realizuju svoje potencijale. 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children