Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Perks i Kukan razgovarali o budućnosti mladih Crne Gore u EU

BRISEL, 31. MAJ, 2012 – U okviru trodnevnih konsultacija o proširenju EU između šefova kancelarija Unicef-a na Zapadnom Balkanu i ključnih partnera iz Evropskog parlamenta, spoljnih poslova i generalnih direktorata za proširenje i pravdu u Briselu, šef predstavništva Unicef-a za Crnu Goru Bendžamin Perks sreo se, u četvrtak 31. maja, sa Eduardom Kukanom, šefom delegacije Evropskog paralmenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope i razgovarao o očekivanjima, izazovima i mogućnostima za mlade na Zapadnom Balkanu.

Šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks predstavio je stanje prava djece u Crnoj Gori i istakao da "proces proširenja EU omogućava da se smanji jaz između uslova i mogućnosti koje imaju djeca i mladi u Crnoj Gori i njihovi vršnjaci u zemljama članicama EU. Svi imamo odgovornost da osiguramo da djeca Crne Gore i buduće generacije – posebno najugroženija djeca i mladi – budu na dobitku u ovom procesu. Mi naporno radimo sa Vladom i civilnim sektorom da bi postigli ovaj cilj.”

Eduard Kukan, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Jugoistočne Evrope, smatra da su djeca u srcu procesa proširenja EU. “U okviru procesa evropskih integracija, Vlada Crne Gore pokazala je posvećenost ispunjavanju standarda EU. Zajedno sa UNICEF-om, Crna Gora pokazuje interesovanje za suočavanjem sa ključnim prioritetima: smanjenjem siromaštva, ekonomskim razvojem, osnaživanjem mladih i dječjim pravima. Međutim, Crna Gora se još uvijek suočava sa nekim preprekama. Pitanja koja se tiču djece koja žive u siromaštvu, jednakih šansi i inkluzije moraju se rješavati. Posebna pažnja treba da se posveti marginalizovanim grupama, prije svega djeci manjina i djeci sa smetnjama u razvoju.”

Od 29. do 31. maja, Bendžamin Perks, zajedno sa još četiri šefa predstavništava UNICEF-a iz zemalja Zapadnog  Balkana koje su u procesu pristupanja EU, razgovarao je sa ključnim partnerima iz Evropskog parlamenta, spoljnih poslova i generalnih direktorata za proširenje i pravdu u Briselu o aspektima evropskih integracija koji se tiču djece: reformi sistema dječje i socijalne zaštite, borbi protiv siromaštva i marginalizacije određenih grupa djece, obrazovanju, mladima, zdravstvenoj zaštiti, statističkim podacima i monitoringu poštovanja ljudskih prava.   

Jedan od zaključaka trodnevnih konsultacija o proširenju EU je da je za Zapadni Balkan, kao region sa najmlađim stanovništvom u Evropi, ključno da ima mlado i obrazovano društvo i da izgradi socijalni kapital. Djeca su najvrijedniji resurs koji jedna zemlja može imati. Obezbijediti da mladi dostignu svoj puni potencijal najbolja je investicija jedne zemlje za njenu budućnost.

 

Za više informacija kontaktirati: Jelenu Perović, savjetnicu za komunikacije, UNICEF-a Crne Gore; tel: +382 20 224 277 Ext. 3; fax: +382 20 224 278; mobilni: +382 69 225 315; email: jperovic@unicef.org; Website: www.unicef.org/montenegro; Facebook: http://www.facebook.com/pages/Unicef-Montenegro/105018479557274

 

 
Search:

 Email this article

unite for children