Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Okrugli sto na temu: Izrada novog Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

© UNICEF/ Montenegro/ 2011
Predstavnici resornih ministarstava, sektora socijalne zaštite i institucija za staranje o djeci, opština, civilnog sektora i međunarodnih organizacija koji su prisustvovali okruglom stolu

PODGORICA, Crna Gora, 24. 05. 2011.god. –  Više od 60 profesionalaca iz oblasti  socijalne zaštite prisustvovalo je okruglom stolu na temu izrade novog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je održan u petak, 20.maja 2011.godine u Podgorici.
Okrugli sto je organizovala Vlada Crne Gore – Ministarstvo rada i socijalnog staranja i UNICEF, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz projekat “ Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: jačanje socijalne inkluzije”.
Cilj okruglog stola bio je da se učesnici upoznaju sa nacrtom predložene strukture zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i da se predstave međunarodni standardi u oblasti dječje zaštite i komparativna iskustva i finansijski aspekt izrade novog zakona.
“Izrada novog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti će zasigurno doprinijeti zaštiti najranjivijih grupacija, kao i stvaranju institucionalnog okvira i kapaciteta za dalju implementaciju procesa reforme”, rekao je Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, ističući da je izrada novog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti i njegova harmonizacija sa relevantnim međunarodnim standardima jedna od glavnih aktivnosti projekta.
Ministar Numanović je, takođe, rekao da bi novi zakonski tekst trebalo da odgovori na potrebe građana, doprinese razvoju kvalitetne socijalne i dječje zaštite, i omogući raznovrsnost i pristup servisima, naročito na lokalnom nivou.

© UNICEF/ Montenegro/ 2011
Nela Krnić, Koordinatorka programa dječje zaštite u kancelariji UNICEF-a u Crnoj Gori

“UNICEF vjeruje da bi novi zakon trebalo i da hoće prepoznati porodicu kao prirodnu sredinu za razvoj i dobrobit djece i da će jasno definisati institucionalni smještaj kao poslednju moguću mjeru koja će se primjenjivati jedino onda kada se ocijeni da je u najboljem interesu djeteta i to samo privremeno.”, rekla je Nela Krnić, koordinatorka Unicefovog programa dječje zaštite u Crnoj Gori. Ona je dodala da se UNICEF, takođe, nada da će “novi zakon poslužiti kao osnova za razvoj alternativa institucionalizaciji koje se zasnivaju na porodici i zajednici, sa posebnim naglaskom na razvoj srodničkog starateljstva i hraniteljstva.”
Prepoznajući značaj izrade zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti na putu Crne Gore ka EU integracijama, šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Nikola Bertolini, naglasio je da “usklađivanje sa Acquis jeste neophodan, ali nije i dovoljan uslov za ispunjenje obaveza za članstvo u Evropskoj uniji. Crna Gora mora preuzeti sve neophodne mjere da stvori potrebnu strukturu za implementaciju, ojača svoje administrativne kapacitete do potrebnog nivoa i obezbijedi efikasno sprovođenje zakona.”
Revizija zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti dio je projekta “Reforma sistema socijalne i dječje zaštite: jačanje socijalne inkluzije”, koji implementira Vlada Crne Gore: Ministarstvo rada i socijalne zaštite i Ministarstvo prosvjete i sporta uz tehničku pomoć UNICEF-a i UNDP-a i finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3 miliona eura.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children