Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Vaše mišljenje je važno

UNICEF i Vlada Crne Gore usaglasili su nacrt plana za UNICEF-ov  program rada u periodu  2012 – 2016. Od Vas djece i omladine Crne Gore želimo da čujemo šta mislite o našim planu i fokusu u ovom periodu.

Napravili smo veliki broj istraživanja koja su nam pružila vazne podatke o stanju djece u Crnoj Gori. Naša je obaveza da se fokusiramo na onu djecu kojoj je podrška najpotrebnija:

  • Djeca sa smetnjama u razvoju – ona su često isključena iz društva i slabe su  ili gotovo nikakve šanse da će upoznati, igrati se, ići u školu, sprijateljiti se i odrasti zajedno sa svojim vršnjacima. Medjutim, svjedoci smo da se stvari mijenjaju i to je odlično, ali pred nama je dug put zbog čega nastavljamo sa kampanjom ‘Govorimo o mogućnostima’ i aktivnostima koje podržavaju inkluziju. Postoje djeca sa smetnjama u razvoju koja ne žive sa svojim roditeljima već u instituciji, a mi moramo pružiti podršku njihovim porodicama kako bi se mogli brinuti o njima. Ponekad je potrebno pronaći novu porodicu koja će se brinuti o njima i to je mnogo bolje rešenje nego da zive u institucijama. Svakom djetetu potrebna je ljubav i porodično okruženje da bi odraslo na zdrav način. UNICEF će sa Vladom Crne Gore raditi na pronalaženju alternativa za institucionalni smještaj i na stvaranju uslova kako bi djeca živjela sa svojim porodicama, išla u školu i razvijala se do punog potencijala.
  • Djeca Romi, Aškalije i Egipćani – oni često žive u teškim uslovima i mnogi od njih ne završe školu. UNICEF će sa Vladom Crne Gore raditi na inkluziji djece Roma, Aškalija i Egipćana u vrtiće i škole kako bi i oni dobili sansu za boljim zivotom.
  • Djeca izbjeglice – veliki broj te djece nema osnovna dokumenta kao sto je izvod iz matične knjige rodjenih ili potvrda o državljanstvu. Zamolite vaše roditelje da Vam pokažu Vaš izvod iz matične knjige rodjenih ili povrdu o državljanstvu i da Vam objasne zašto su ti dokuemnti potrebni djeci.
  • Djeci u sukobu sa zakonom treba pružiti drugu šansu i mogućnost da promijene način ponašanja i stavove i odrastu u odgovrne i korisne članove društva – istraživanje pokazuje da su djeca u sukobu sa zakonom često žrtve nasilja, zlostavljanja i nebrige ili da na njihovo ponašanje utiču neke druge okolnosti u porodici ili van nje. Istraživanje takodje pokazuje da zatvaranje djece ne pomaže a ne rijetko djeca koja su podvrgnuta takvom tretmanu ponovo naprave sličan prestup. UNICEF sa Vladom Crne Gore radi na jačanju zakona, politika i prakse u sprječavanju maloljetničke delinkvencije i poboljšanju prava i odnosa pream djeci koja su dosla u sukob sa zakonom. 
  • Djeca bez roditeljskog staranja – svakom djetetu je potrebna ljubav i briga porodice kako bi odrasla u zdrave pojedince. Veliki broj djece bez roditeljskog staranja živi u institucijama.
  • Djeca žrtve nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja – svako dijete treba da odrasta u sredini koja je bezbjedna – bez nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja u porodici, školi ili lokalnoj zajednici. Djeca treba da znaju kako da rešavaju problem na nenasilan način a to se najbolje postiže kada se nauči u prvim godinama života. Zbog toga nastavljamo sa programom ‘Škola bez nasilja – sigurno i podsticajno okruženje.’’ Takodje, radićemo sa partnerima na pružanju servisa porodicima kako bi rešavale problem na nanasilan način. Djeci koja su iskusila ili su bili svjedoci nasilja treba omogućiti da prevazidju takvo negativno iskustvo i odrastu zdraviji.
  • UNICEF će nastaviti da podržava Crnu Goru u razvijanju politika za djecu na lokalnom i nacionalnom nivou u skladu sa najboljim medjunarodnim standardima;
  • U našem radu upravljaćemo se preporukama Komiteta UNa o pravima djeteta i uradićemo sve što je u našoj moći da obezbijedimo da dječja prava budu neizostavni dio pristupnog procesa Evropskoj uniji;
  • Uspostavićemo interesantan mehanizam za praćenje dječjih prava  - ‘’Osmatračnica dječjih prava’’ i pomoći ćemo sticanje vještina i znanja profesionalaca i studenata u vezi sa pravima djece.
  • Nastavićemo da Vas podstičemo i da Vam pomažemo kako bi se Vaš glas čuo o svim pitanjima koja Vas brinu jer – VAŠE MIŠLJENJE JE VAŽNO!!!

Kao što smo to radili do sada i u buduće ćemo saradjivati sa djecom i omladinom iz čitave države kako bi podržali njihovo aktivno učešće u aktivnostima i u vezi sa velikim brojem tema, počev od zaštite životne okoline do inkluzije i sve to putem školskih parlamenata, radionica, jednominutnih filmova i uključivanjem djece i omladine u vidu portparola na našim specijalnim dogadjajima.

Sad je red na Vas. Kažite nam šta Vi kao dijete/mlada osoba koja živi u Crnoj Gori mislite o ovim oblastima na koje planiramo da se fokusiramo. Koji su to najvažniji problemi sa kojima se suočavaju djeca i mladi u Crnoj Gori? Ko su djeca/mladi kojima je pomoć najviše potrebna? Molimo Vas pišite nam – diskusija je otvorena za svu djecu i mlade u Crnoj Gori.

VAŠE MIŠLJENJE JE VAŽNO!

 

 
Search:

 Email this article

unite for children