Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Šansa za maloljetnike u sukobu sa zakonom

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Šefica predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Nola Skiner govori na pres konferenciji

PODGORICA, 21. MART, 2011. – Nakon četiri mjeseca implementacije projekta “Promocija primjene vaspitnog naloga posredovanja za maloljetnike u sukobu sa zakonom”, učesnici diskusije održane u Podgorici zaključili su da je medijacija najbolji način rješavanja slučajeva u kojima su uključena djeca u sukobu sa zakonom. Centar za posredovanje i Ministarstvo pravde Crne Gore implementirali su ovaj projekat uz tehničku podršku UNICEF-a i finansijsku podršku zajedničkog fonda Ujedinjenih nacija. Projekat se realizovao u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bijelom Polju. Kao rezultat, u svakoj od ovih opština, institut posredovanja je počeo da se primjenjuje na slučajeve u kojima učestvuju maloljetnici u sukobu sa zakonom. Projekat promoviše primjenu alternativnih mjera za maloljetnike u sukobu sa zakonom u skladu sa članom 40 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, koja osnažuje države da primjenjuju, kada god je to moguće, primjenu ovih mjera umjesto upućivanja djece u redovne sudske postupke.

Šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru gdja Nola Skiner, saopštila je da istraživanja pokazuju da klasični sudski postupci i smještanje djece koja su počinila lakša krivična djela u zatvorene ili polu-otvorene institucije u većini slučajeva ne spriječava djecu da ponovo počine krivično djelo.
‘‘Posredovanjem se postiže nekoliko važnih rezultata: prije svega, omogućava se rehabilitacija djeteta i na taj način se smanjuje rizik od ponavljanja krivicnog djela;  kao drugo, žrtva ima veće šanse da prevaziđe traumu; i treće, povećava se operativna efikasnost sudstva, jer se sudovi rasterećuju i izbjegavaju se dugi sudski postupci,’’ rekla je Skiner.

© UNICEF/ Montenegro/ 2011/ M.Krivacevic
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević

Predsjednica Vrhovnog Suda Crne Gore gdja Vesna Medenica istakla je izuzetnu važnost promovisanja posredovanja izmedju žrtve i prestupnika u vezi sa pravima djece u sukobu sa zakonom. Ona je naglasila da djeca imaju pravo na život, na sredinu bez diskriminacije i na optimalan rast i razvoj u skladu sa UN Konvencijom o pravima djeteta  i Pekinškim pravilima koja pozivaju na posebno poštovanje dječjih prava kada su u pitanju sve procedure koje utiču na njih. Medenica je rekla da posredovanje djetetu pruža mogućnost da odluči kako će se nositi sa posljedicama svojih djela i kako će to uticati na njegovu budućnost. Kao bivši sudija za maloljetnike sa višegodišnjim iskustvom, Medenica snažno zagovara primjenu alternativnih načina rješavanja sukoba naglašavajući važnost posredovanja ne samo za djecu koja su u sukobu sa zakonom, već i za žrtve ali i društvo u cjelini.

Pomoćnica ministra pravde gdja Branka Lakočević objasnila je da do maloljetničke delikvencije dolazi usljed niza okolnosti, kao što su neadekvatna roditeljska briga i loše socio-ekonomske prilike. Ona smatra da je neophodno pronaći posebne načine za vođenje postupaka i izricanja sankcija i da djeci uvijek treba pružiti drugu šansu.
„Tokom postupka mora se voditi računa  o potrebama maloljetnika, a društvena reakcija treba da bude usmjerena na mjere vaspitanja i pomoći sa ciljem uticaja na pravilan razvoj i otklanjanje uzroka protivzakonitog ponašanja i sprečavanja vršenja krivičnih djela,’’ rekla je Lakočević.

Trenutno u Crnoj Gori ima 55 posrednika koji su licencirani od strane Ministarstva pravde za sprovođenje postupka posredovanja između maloljetnog počinioca krivičnog djela i žrtve. Posredovanje, odnosno medijacija se moze primijeniti na sva krivična dijela za koje je zakonom predvidjena kazna do 5 godina zatvora. Kroz reformu sistema maloljetnickog pravosudja Vlada Crne Gore, uz podršku UNICEF-a i EU teži ka primjeni medjunaordnih standarda u ovoj oblasti.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children