Media centre

Media centre - Introduction

Stories & videos (2017)

Stories & videos (archive)

Campaigns

UNICEF Montenegro National Goodwill Ambassador

Publications

Surveys

UN Convention on the Rights of the Child / UN Konvencija o pravima djeteta

Ethical guidelines for reporting on children

Vacancies & tenders

Contact Information for Journalists

 

Konferencija o kljucnim rezultatima projekta ''Reforma sistema maloljetnickog pravosudja''

PODGORICA, 28. april, 2010 – Miraš Radović, ministar pravde, dr Suad Numanović, ministar rada i socijalnog staranja, Nicola Bertolini, šef operativnog sektora u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori i Noala Skinner, šefica predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru, u srijedu, 28. aprila u 10.00 sati, u hotelu „Podgorica”, otvoriće konferenciju sa ciljem predstavljanja ključnih rezultata projekta „Reforma sistema maloljetničkog pravosudja”. Od oktobra 2008. godine, ovaj projekat sprovodi Vlada Crne Gore uz pomoć UNICEF-a i finansijsku podršku Evropske Unije vrijednu 500 000 eura.

Izrada nacrta prvog crnogorskog Zakona o maloljetničkom pravosudju, čije se usvajanje u Skupštini Crne Gore očekuje u drugoj polovini 2010., jedan je od ključnih rezultata projekta. Po prvi put, sve odredbe koje se odnose na maloljetničko pravosudje objedinjene  su u jedan zakonski tekst i maloljetničko pravosudje je na taj nacin regulisano zasebno u odnosu na zakonodavstvo za odrasle. Projekat je doprinio stručnom usavršavanju profesionalaca koji se bave maloljetničkim pravosudjem, što je jedan od osnovnih preduslova za stvaranje zasebnog sistema maloljetničkog pravosudja. Shodno Konvenciji o pravima djeteta, države bi trebalo da promovišu uspostavljanje zakona, procedura, nadležnih organa i institucija koje se bave isključivo djecom u sukobu sa zakonom. U tom smislu, od velikog je značaja obezbijediti adekvatan tretman djece tokom sudskog procesa, kao i u okviru procedura u policiji i institucijama socijalne zaštite.

Iz tog razloga, usvajanje prvog Zakona o maloljetničkom pravosudju koji u potpunosti integriše međunarodno priznate principe i standarde,  uz izgradnju stručnih kapaciteta neophodnih za njegovu uspješnu primjenu, te jačanje preventivnog rada sa djecom i porodicama u riziku kao i promovisanje alternativa krivičnom gonjenju i institucionalizaciji djece, (tj. vaspitnih naloga koji se izvršavaju na nivou lokalne zajednice), predstavljaju kamen temeljac crnogorskog pravosudja kada je riječ o pravima djeteta, kao i sistema dječije i socijalne zaštite.

Maloljetnici obuhvaćeni preventivnim i programima rehabilitacije na nivou lokalne zajednice imaju veću vjerovatnoću da: razumiju uzroke i posljedice svog ponašanja; prihvate odgovornost za sopstvene postupke; postanu svjesni uticaja svog ponašanja na druge, kao i da usvoje društveno prihvaćene norme ponašanja. Takodje, manja je vjerovatnoća da će prestup ponoviti maloljetnici koji učestvuju u programima rehabilitacije.

Projekat „Reforma sistema maloljetničkog pravosudja” usmjerio je značajan dio aktivnosti na jačanje preventivnog rada sa djecom i porodicama u riziku, kao i na promovisanje vaspitnih naloga umjesto kaznenih mjera za djecu u sukobu sa zakonom.

Oko šezdesetoro djece aktivno je učestvovalo u projektu, a više od 250 profesionalaca iz oblasti maloljetničkog pravosudja prošlo je edukacije i steklo neophodna znanja o medjunarodnim standardima u oblasti maloljetnickog pravosudja - pravima djece u sukobu sa zakonom, kao i o programima prevencije, tj. porodičnog savjetovanja za djecu i porodice u riziku. Projekat je takodje doprinio jačanju saradnje između pravosudnog i sistema socijalne zaštite, što je prepoznato kao ključni preduslov za sprečavanje maloljetničke delikvencije i poboljšanje tretmana djece u sukobu sa zakonom.  

Za dodatne informacije:

Ms. Jelena Perović, Communication Officer, UNICEF Montenegro; Phone: +382 20 224 277 Ext. 3; Fax: +382 20 224 278; Mobile: +382 69 225 315; Email: jperovic@unicef.org; Website: www.unicef.org/montenegro

Mr. Dragan Mugoša, Information Officer, Delegation of European Union in Montenegro; Phone: +382 20 444 600; Fax:+382 20 444 666; Mobile: 068 882 203; E-mail: Dragan.MUGOSA@ec.europa.eu

 

 
Search:

 Email this article

unite for children