Usluge zaštite mentalnog zdravlja i psiho-socijalne podrške za djecu u Crnoj Gori

Vodič za stručne radnike

Unicef socijalna zaštite
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Istaknuti djelovi

Reformom sistema socijalne i dječje zaštite usvojen je pristup koji u najvećoj mjeri počiva na uslugama. Međutim, usluge socijalne zaštite nisu dovoljno promovisane niti su postojeći potencijali u potrebnoj mjeri umreženi i iskorišćeni. Neophodno je obezbijediti da stručnjaci koji se bave djecom i porodicom budu dobro informisani o uslugama koje se pružaju, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou.

Stoga je cilj ovog vodiča da stručnjacima iz sistema socijalne i dječje zaštite, zdravstva i obrazovanja ponudi pregled osnovnih informacija o dostupnim uslugama i na taj način im pomogne da djeci i porodicama obezbijede podršku koja je u skladu s procjenom njihovih potreba. Posebna korist od jednog takvog pregleda jeste u tome što će stručnjaci iz različitih oblasti sada raspolagati istim podacima o mogućnostima zaštite i pružanja podrške djeci, a to je značajan korak u pravcu snažnijeg povezivanja institucija.

Pored osnovnih podataka o pružaocima usluga, Vodič sadrži informacije o vrstama usluga i načinu upućivanja, što može doprinijeti da usluge budu pravovemeno obezbijeđene djeci kojoj su potrebne. Mapiranje usluga, koje je prethodilo izradi Vodiča, omogućilo je identifikaciju usluga usmjerenih na zaštitu mentalnog zdravlja i pružanje psiho-socijalne podrške na teritoriji cijele Crne Gore.

Vodič daje pregled usluga zaštite mentalnog zdravlja i psiho-socijalne podrške iz domena zdravstvene zaštite i socijalne i dječje zaštite koje su licencirane do novembra 2022. godine.

Publikacija vodič
Autor
Zavod za socijalnu i dječju zaštitu
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski