Izgradnja na krizu otpornih obrazovnih sistema tokom i nakon pandemije KOVIDA-19

Pitanja od značaja za donosioce odluka u oblasti obrazovanja na nacionalnom, lokalnom i školskom nivou

Izgradnja na krizu otpornih obrazovnih sistema
UNICEF Crna Gora

Istaknuti djelovi

Publikacija Izgradnja na krizu otpornih sistema obrazovanja nakon pandemije kovida-19: pitanja od značaja za donosioce odluka na nacionalnom, lokalnom i školskom nivou (Building Resilient Education Systems beyond the COVID-19 Pandemic: Considerations for decision-makers at national, local and school levels) ima za cilj da pruži podršku vladama, predstavnicima ministarstava i drugim donosiocima odluka u oblasti obrazovanja na nacionalnom nivou, nivou lokalnih uprava i škola da planiraju oporavak obrazovnog sistema i normalizaciju nakon što je u proljeće 2020. došlo do zatvaranja škola i remećenja obrazovnog procesa. Ovaj dokument počiva na premisi da će otpornost sistema obrazovanja u Evropi i Centralnoj Aziji umanjiti efekte pandemije kovida-19 na učenje, osigurati veći stepen pripremljenosti za buduće potencijalne krize i značajno doprinijeti unapređenju inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja za sve djevojčice i dječake u regionu.

Izgradnja otpornih sistema
Author
Regionalna kancelarija UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju
Datum publikacije
Jezici
Montenegrin

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 13,31 MB)