Istraživanje uticaja đackih parlamenata na promociju prava djeteta i inkluzije

Promocija prava djeteta i inkluzije

Dva dječaka u učionici
UNICEF Crna Gora / Duško Miljanić / 2013

Istaknuti djelovi

Podaci ukazuju da su aktivnosti đačkih parlamenata usmjerenih na veću inkluziju djece sa smetanjama u razvoju imale značajan pozitivan efekat na znanje, stavove i ponašanje učenika prema djeci sa smetnjama u razvoju. Podaci govore da članovi đačkih parlamenata, akteri ovih aktivnosti, češće od druge djece poznaju, druže se ili imaju prijatelja među djecom sa smetnjama u razvoju, kao i da pokazuju pozitivniji stav i veću spremnost za druženje sa ovom djecom.

Aktivnosti đačkih parlamenata usmjerenih na promociju inkluzije izazivaju veoma pozitivne utiske među samim učesnicima, po izjavama učesnika dovele su do promjena njihovih stavova i ponašanja a podaci pokazuju i da su privukle pažnju i velikog broja učenika koji nijesu članovi parlamenta a idu u istu školu.

Aktivnost koja se najviše dopala đacima je posjeta Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju. Nalazi fokus grupa sugerišu da je ova aktivnost izazvala i najveće promjene u ponašanju učenika. Međutim, nalazi takođe sugerišu da je ovo iskustvo moglo biti u većoj mjeri iskomunicirano ostalim učenicima u školi.

Opšta je ocjena đaka da u njihovoj školi i u njihovom gradu postoji podrška djeci sa smetnjama u razvoju, ali da se ovaj odnos još više poboljšao od kada su počele aktivnosti đačkih parlamenata usmjerenih na promociju inkluzije djece sa smetnjama u razvoju.

Stav prema đačkom parlamentu je pozitivan kako među samim članovima tako i među njihovim drugovima iz odeljenja. Samo učenici iz drugih škola imaju malo manje pozitivan stav prema svojim parlamentima smatrajući da bi trebalo da budu aktivniji i da više obavještavaju  druge učenike o svojim aktivnostima.

Ipak još uvijek oko trećine učenika smatra da bi djeca sa smetnjama u razvoju trebalo da idu u specijalne škole. Razlog tome može ležati u još uvijek nedovoljno organizovanoj nastavi u inkluzivnim odjeljenjima, tu na prvom mjestu mislimo na izostanak neophodnih asistenata, na šta sugerišu nalazi iz fokus grupa i intervjua.

Dva dječaka u učionici
Autor
UNICEF Crna Gora, IPSOS
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski, Engleski

Preuzmi izvještaj s interneta

(PDF, 2,76 MB)