Istraživanje o položaju mladih - Prilog razvoju Strategije za mlade

Istraživanje o položaju mladih u Crnoj Gori nastoji da prikupi podatke koji će pomoći donosiocima odluka da se što bolje informišu o ovoj problematici u pripremi nove Strategije za mlade u Crnoj Gori

Djeca i mladi
UNICEF Crna Gora/Duško Miljanić

Istaknuti djelovi

Istraživanje o položaju mladih u Crnoj Gori nastoji da prikupi podatke koji će pomoći donosiocima odluka da se što bolje informišu o ovoj problematici u pripremi nove Strategije za mlade u Crnoj Gori.

Kroz ovo istraživanje prikupljani su podaci o stavovima mladih u vezi s nizom važnih tema koje se tiču njihovog obrazovanja, kako formalnog tako i neformalnog.

Uz to, na mladima je bilo da ocijene rad omladinskih servisa u Crnoj Gori i procijene sopstvenu ulogu u njihovom radu.

Pored toga, pitanja su targetirala i oblasti participacije i demokratskih vrijednosti mladih, načina na koje se mladi u Crnoj Gori informišu, koliki je stepen njihove medijske pismenosti i da li su i u kojoj mjeri oprezni prilikom korišćenja interneta, kao i uopšteno, prilikom zaštite ličnih podataka.

Takođe, obrađene su i teme mobilnosti mladih, polarizacije društva, kao i to kako mladi provode slobodno vrijeme i kakvi su im stavovi o zdravlju.

Istraživanje je urađeno za potrebe izrade nove Strategije za mlade (2023−2027) koja je u pripremi. Nalazi ovog istraživanja trebalo bi da informišu donosioce odluka u ovom procesu i pruže kvantitativne i kvalitativne podatke o nizu tema koje su bile u fokusu prethodne Strategije (2017−2021), ali i o temama koje su označene kao posebno relevantne od aktera uključenih u proces izrade nove Strategije.

Djeca i mladi u Crnoj Gori
Autor
UNICEF Crna Gora
Datum publikacije
Jezici
Crnogorski

Files available for download