Activities

Overview

It's about ability

 

Govorimo o mogućnostima

Vlada Crne Gore, UNICEF i Delegacija Evropske unije pokreću tromjesečnu kampanju podizanja svijesti u vezi sa inkluzijom djece sa smetnjama u razvoju

PODGORICA, 10. SEPTEMBAR 2010. – Gospodin Milo Djukanović, predsjednik Vlade Crne Gore, gospodin  Leopold Maurer, šef Delegacije Evropske unije i gospodja Nola Skiner, šefica predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, otvoriće tromjesečnu kampanju "Govorimo o mogućnostima" u petak, 10. septembra u 12:00 sati u Osnovnoj školi “Pavle Rovinski” (Stari Aerodrom) u Podgorici.

Cilj kampanje je promocija inkluzije djece sa smetnjama u razvoju. Istraživanje o znanju, stavovima i postupcima koje je tokom avgusta sprovedeno na uzorku od 1.000 građana u svim dijelovima Crne Gore, pokazalo je da postoji značajna socijalna distanca prema djeci sa smetnjama u razvoju.

Svaki drugi gradjanin smatra da djeca sa smetnajma u razvoju treba da pohadjaju specijalne obrazovne institucije i da treba da žive u institucijama umjesto da budu u porodičnom okruženju. Nasuprot tim stavovima, istraživanja sprovedena tokom poslednjih 50 godina pokazala su da djeca u institucijama nemaju jednake šanse za razvoj kao ona u porodičnom okruženju. Da bi se dijete normalno razvijalo neophodna je česta direktna interakcija sa roditeljima. Smještanje djece u bilo koji tip institucije treba da bude poslednja moguća mjera koja se sprovodi na najkraći mogući vremenski rok.

  • Samo 42% gradjana prihvatilo bi da dijete sa smetnjama u razvoju ide u istu školu kao i njihovo.
  • 41% građana boji se da će inkluzivno obrazovanje negativno uticati na djecu
  • Tek svakom petom građaninu ne bi smetalo da dijete sa smetnjama u razvoju bude najbolji prijatelj njegovom djetetu.

Kampanja ‘Govorimo o mogućnostima’ biće otvorena u jednoj od crnogorskih osnovnih škola koje uspješno primjenjuju inkluzivno obrazovanje. Lazar Dragojević, dječak sa cerebralnom paralizom, i Nadja Laušević, njegova drugarica iz odjeljenja, govoriće o sopstvenim iskustvima u vezi sa inkluzivnim obrazovanjem u osnovnoj školi ‘Pavle Rovinski’. Nikola Zekić, dječak koji ima smetnje sa vidom i pohadja Srednju muzičku školu “Vasa Pavić” u Podgorici, izvešće jednu kompoziciju na klaviru.

Ključne poruke kampanje – gdje mnogi vide teškoće, mi vidimo mogućnosti; gdje mnogi vide prepreke, mi vidimo prijateljstvo; gdje mnogi vide slabost, mi vidimo hrabrost; gdje mnogi vide teret, mi vidimo ljubav – naci ce se na bilbordima sirom zemlje tokom sljedeća tri mjeseca sa ciljem da podstaknu gradjane Crne Gore da bez straha i predrasuda otvore svoja srca, domove i lokalne zajednice za djecu sa fizičkim i mentalnim smetnjama u razvoju.

Konvencija o pravima djeteta sadrži princip ne-diskriminacije koji poziva na primjenu istih standarda za svu djecu; na pravo djeteta da raste u porodičnom okruženju, da ima pristup svim potrebnim servisima, da bude zaštićeno i da se njegovo dostojanstvo poštuje bez obzira ko o njemu brine. Clan 23 Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta definise prava djece sa smetnjama u razvoju i garantuje im pravo na posebnu njegu, obrazovanje i obuku, kako bi imali potpun i dostojanstven život i ostvarili najveći mogući stepen nezavisnosti i integracije u društvo. Obezbjeđivanje punog postovanja prava djece sa smetnjama u razvoju na jednakoj osnovi kao i za drugu djecu odgovornost je ne samo Vlade, već i svakog člana društva.

Za više informacija kontaktirati:

Jelenu Perović, Savjetnicu za komunikacije
UNICEF Crna Gora
Tel: +382 20 224 277 Ext. 3
Fax: +382 20 224 278
Mobilni: +382 69 225 315
Email: jperovic@unicef.org
Website: www.unicef.org/montenegro

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children