17 Есдүгээр сар 2020

Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмууд

Түншлэл, хамтын ажиллагаа, HҮБ-ын Хүүхдийн сан/Монголын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны 2012-2016 онд хэрэгжүүлсэн ажлуудын гол үр дүн Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмуудад таатай орчин бүрдүүлэхэд дараах үйл ажиллагааг онцлов. Үүнд: Монгол дахь бизнесийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хууль, бодлогын орчинг оруулан төр, хувийн салбарт…, Хамтын ажиллагааны стратеги, Агаарын бохирдлын асуудлаар хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах: Хувийн компаниудаас өнөөгийн нүүрлээд байгаа аюул заналаас хүүхдүүдийг хамгаалах, цаашлаад агаарын бохирдлыг бууруулахад урт хугацааны өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт хийхэд нөлөөлөх үүднээс Монголын Бизнесийн зөвлөл, Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим болон бизнесийн бусад…, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн үйл ажиллагаа, Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмуудын хүрээнд таатай орчин бүрдүүлэхэд дараах үйл ажиллагааг онцолж ирлээ. Үүнд: Монгол дахь бизнесийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хууль, бодлогын орчинг оруулан төр болон хувийн салбарт гол чиглүүлэн хийв.   НҮБ-ын Хүүхдийн сан, НҮБ-ын Глобал Компакт, Хүүхдийг ивээх сангийн…
11 Арван хоёрдугаар сар 2019

Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмууд

Түншлэл, хамтын ажиллагаа, HҮБ-ын Хүүхдийн сан/Монголын Засгийн газрын хамтын ажиллагааны 2012-2016 онд хэрэгжүүлсэн ажлуудын гол үр дүн Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмуудад таатай орчин бүрдүүлэхэд дараах үйл ажиллагааг онцлов. Үүнд: Монгол дахь бизнесийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хууль, бодлогын орчинг оруулан төр, хувийн салбарт…, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн үйл ажиллагаа, Хүүхдийн эрх, бизнесийн зарчмуудын хүрээнд таатай орчин бүрдүүлэхэд дараах үйл ажиллагааг онцолж ирлээ. Үүнд: Монгол дахь бизнесийн байгууллагуудын нийгмийн хариуцлагын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хууль, бодлогын орчинг оруулан төр болон хувийн салбарт гол чиглүүлэн хийв.   НҮБ-ын Хүүхдийн сан, НҮБ-ын Глобал Компакт, Хүүхдийг ивээх сангийн…, Хамтын ажиллагааны стратеги, Агаарын бохирдлын асуудлаар хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах: Хувийн компаниудаас өнөөгийн нүүрлээд байгаа аюул заналаас хүүхдүүдийг хамгаалах, цаашлаад агаарын бохирдлыг бууруулахад урт хугацааны өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалт хийхэд нөлөөлөх үүднээс Монголын Бизнесийн зөвлөл, Монголын Үндэсний Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим болон бизнесийн бусад…, Гэр бүлд ээлтэй бодлого, Хүүхдийн эрхийн өнцгөөс харж, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь гэр бүлд ээлтэй бодлогыг ‘ажилчны ажил дээрээ болон гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа тэнцвэртэй зохицуулж, хүүхдийнхээ хөгжил, байдалд ахиц дэвшил гаргах чадварт эерэг нөлөө үзүүлж буй арга хэмжээ болон зохицуулалт’ хэмээн тодорхойлдог. Гэр бүлд ээлтэй бодлого нь дараах үр ашигтай…