Уул уурхайгаас үүдсэн шилжилт хөдөлгөөн, хүүхдэд үзүүлэх нөлөөлөл

Судалгааны үр дүн ба зөвлөмжүүд

Хураангуй

Энэхүү тайлан нь 2016 онд Монголд хийсэн судалгаан дээр үндэслэн бичигдсэн. Судалгааны хүрээнд тухайн сэдвийн судлагдсан байдлын талаарх судалгаа хийж, мөн нийт талууд болох уул уурхайн компаниуд, Засгийн газрын байгууллагууд, орон нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагууд, үйлчилгээний байгууллагууд, залуучууд болон хөгжлийн түнш байгууллагуудын төлөөллүүдтэй ярилцлага хийсэн. Иймд энэхүү тайлан нь олон талуудын санал бодол, туршлагуудыг агуулсан бөгөөд эдгээр нь НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн бодлого, байрь суурьтай заавал нийцэх албагүй.

cover page of publication
Автор
United Nations Children’s Fund (UNICEF)
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Англи хэл, Монгол хэл