Сарын тэмдгийн эрүүл ахуй сургуулийн орчинд

Сарын тэмдгийн эрүүл ахуйн нөхцөл байдлын асуудлаар Монгол Улсад хийгдсэн хамгийн анхны чанарын судалгаа

Хураангуй

Сарын тэмдгийн эрүүл ахуйн нөхцөл байдлын асуудлаар Монгол Улсад хийгдсэн хамгийн анхны чанарын судалгааг Канадын засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон Нийгмийн ажлын хөгжлийн төв хамтран хийлээ. Гол зорилго нь сарын тэмдэг ирэх үед охидод тулгардаг хэрэгцээ шаардлага сургууль болон дотуур байрны орчинд хэр сайн хангагдсан байдаг талаарх охидын үзэл бодлыг судлахад оршиж байв.

cover page of publication
Автор
UNICEF Mongolia, Centre for Social Work Excellence, Emory University
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Англи хэл, Монгол хэл

Татаж авах

(PDF, 1,48 MB) (PDF, 2,25 MB)