Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвлөмж

Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвлөмж

Хураангуй

Эрүүл Мэндийн Яамтай хамтран НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас дэмжин хэвлүүлсэн шинэ Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн зөвлөмжүүд.

Автор
Эрүүл мэндийн яам, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Монгол хэл

Files available for download