Зурагт хуудас: КОВИД-19 зөвлөмжүүд

Эцэг эх, ААН байгууллагууд, цэцэрлэг, асран хамгаалагчдад зориулав.

Coronavirus
UNICEF

Хураангуй

Эрүүл Мэндийн Яам, Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамтай хамтран НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас дэмжин хэвлүүлсэн шинэ Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн шинэчилсэн зөвлөмжүүд.

  • Аж ахуй нэгж, байгууллагад өгөх зөвлөгөө
  • Иргэдэд өгөх зөвлөгөө
  • Гарын ариун цэврийн зөвлөгөө
  • Эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөгөө
  • Цэцэрлэгийн багш, ажилчдад өгөх зөвлөгөө
  • Сургууль, цэцэрлэгийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн зөвлөгөө
Автор
UNICEF Mongolia
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Монгол хэл