Зурагт хуудас: КОВИД-19 зөвлөмжүүд

Эцэг эх, ААН байгууллагууд, цэцэрлэг, асран хамгаалагчдад зориулав.

Coronavirus
UNICEF

Хураангуй

Эрүүл Мэндийн Яам, Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамтай хамтран НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас дэмжин хэвлүүлсэн шинэ Коронавирусээс урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн шинэчилсэн зөвлөмжүүд.

  • Аж ахуй нэгж, байгууллагад өгөх зөвлөгөө
  • Иргэдэд өгөх зөвлөгөө
  • Гарын ариун цэврийн зөвлөгөө
  • Эцэг эх, асран хамгаалагчдад өгөх зөвлөгөө
  • Цэцэрлэгийн багш, ажилчдад өгөх зөвлөгөө
  • Сургууль, цэцэрлэгийн цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийн зөвлөгөө
Автор
UNICEF Mongolia
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Монгол хэл

Татаж авах

(PDF, 2,33 MB) (PDF, 2,50 MB) (PDF, 8,36 MB) (PDF, 10,63 MB) (PDF, 14,22 MB) (PDF, 8,28 MB) (PDF, 3,83 MB)