Судалгааны 1, 2 дугаар шатны үндсэн үр дүнг танилцуулах цахим хурал

ОЛОН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН БҮЛГИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГААНЭМЭХ 2020-2021

19 Нэгдүгээр сар 2021

Өнөөдөр Үндэсний статистикийн хороо болон НҮБ-ын Хүүхдийн Сан “Олон үзүүлэлтийн бүлгийн түүвэр судалгаанэмэх 2020-2021 (ОҮБТС+)”-ийн эхний 2 үе шатны үр дүнг танилцуулж байна. ОҮБТС+ нь улс орнуудад зайлшгүй шаардлагатай үндэсний хэмжээнд төлөөлөх чадвар бүхий мэдээллийг цаг тухайд нь цуглуулах, мэдээлэх зорилготой компьютерийн тусламжтай утсаар судалгаа авах НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн ОҮБТС-ны хөтөлбөрийн шинэ санаачилга юм.

Судалгааны зорилго нь хүүхэд, гэр бүл, өрхийн нөхцөл байдлын талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй арга зүйг ашиглан тогтмол мэдээлэлтэй болоход оршино. Онцгой байдлын үед хүүхэд, өрхийн нөхцөл байдал хэрхэн өөрчлөгдөж буй талаар мэдээлэлтэй байж, түүнийг ойлгох нь цаг үеэ олсон, холбогдох арга хэмжээ, бодлого шийдвэрийг гаргахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Тус судалгаанд Монгол Улсын Засгийн газар КОВИД-19 цар тахлын үед иргэдийн амьжиргааг дэмжих чиглэлээр тодорхой арга хэмжээнүүдийг авсан бөгөөд үүнд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан нь нийт өрхийн 68 хувьд хүрсэн дурдсан байна. Хүүхэдтэй өрхийн хувьд энэ үзүүлэлт 98 хувь байна. Нийгмийн даатгалын төлбөрийг чөлөөлөх арга хэмжээ хотод илүү хэрэгжсэн (хөдөөд 19 хувь, хотод 31 хувь) бол ноолуурын урамшуулал хөтөлбөр хөдөөд 61 хувь, хотод 5 хувь хамрагдсан байна.

Судалгааны үе шат бүрд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал, КОВИД-19 цар тахлын үе дэх бэрхшээлүүдийг тодруулсан бөгөөд нэгдүгээр шатанд КОВИД-19 цар тахлын үе дэх 2-17 насны хүүхдүүдийн зайн сургалтын талаар, хоёрдугаар шатанд хүнсний аюулгүй байдал болон хүүхдийн хоол тэжээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг цуглуулсан. Хот, хөдөө нь түүврийн гол домэйн бөгөөд нийт 2,200 өрхийг түүвэрлэсэн. Түүврийг 4 бүс тус бүрээс 400 өрх, Улаанбаатар хотоос 600 өрх байхаар хуваарилагдсан. Судалгааны 1-р үе шатны мэдээллийг 2020 оны 9 сарын 18-аас 10 дугаар сарын 25 хооронд 3 хэсэгтэйгээр цуглуулсан бол 2-р үе шатны мэдээллийг 2020 оны 12 сарын 1-14-ний өдрүүдэд цуглуулсан. Панел дата үүсгэхийн тулд судалгааны үе шатуудад ижил өрхийг судалгаанд хамруулсан. Судалгааны дараагийн үе шатанд хүүхдийн зайн сургалт ба хүүхэд хамгааллын талаар мэдээлэл цуглуулна. Судалгааны цааш цаашдын үе шатуудын сэдвийг тухайн үеийн үүсч буй мэдээллийн хэрэгцээнд үндэслэн тодорхойлно.

Судалгааны мэдээллийг бодлого боловсруулагчид, шийдвэр гаргагчид, олон улсын болон төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшлийнхэн, судлаачид, олон нийт, оюутан сурагчид, эрдэмтэн, сэтгүүлчид нөхцөл байдлын талаар цаг үеийн мэдээллийг авахаас гадна өөрсдийн үйл ажиллагаа болон эрдэм шинжилгээний ажилд ашиглах боломжтой юм.  

ОҮБТС+ тайлан, илтгэл, инфографик болон хяналтын самбар нь ҮСХ-ны www.1212.mn, НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн mics.unicef.org цахим хуудсанд тавигдах болно.

Мэдээлэл харилцааны багтай холбоо барих

П. Тина
Хөгжлийн мэдээлэл харилцааны мэргэжилтэн
НҮБ-ын Хүүхдийн Сан
Утасны дугаар: 99993254
Утасны дугаар: 11312217 2203
Цахим шуудангийн хаяг: tpuntsag@unicef.org

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь хүүхэд бүрийн эсэн мэнд амьдрах, боловсрол эзэмших, оролцох ба хамгаалагдах эрхээ эдлэхэд нь дэмжлэг үзүүлдэг. Хамтрагч, түншүүдийнхээ хамт бид 190 улс орон, нутаг дэвсгэр дээр бүх хүүхдийн тусын тулд энэ амлалтыг бодит ажил хэрэг болгохоор зорин, хамгийн эмзэг, гадуурхагдсан хүүхдүүдэд хүрч ажиллахаар онцгой хүчин чармайлт гарган ажиллаж байна.

Биднийг дагаарай. Twitter, Instagram, LinkedIn and Facebook