INSPIRE: Гарын авлага

Тухай

INSPIRE Гарын авлага нь INSPIRE Арга зүйн багцад багтсан бөгөөд бодлого боловсруулагч, төлөвлөгөө гаргагч, хөрөнгө оруулагч, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулагч болон бусад талуудад өөрийн орон, нөхцөл байдалд долоон стратегийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.

INSPIRE гарын авлага нь INSPIRE арга зүйн багцтай дараах байдлаар нягт уялдсан. Үүнд:

  • нийгэм экологийн загвараар хувь хүн, хүмүүстэй тогтоосон холбоо харилцаа, орон нутаг болон нийгмийн хүчин зүйлийн харилцан уялдааг харуулсан;
  • олон салбарын харилцан уялдааг дэмжсэн;
  • үр дүнтэй, оновчтой, хэрэгжүүлэх хамгийн боломжит нотолгоонд суурилсан бөгөөд бидний мэдэх зүйл хязгаарлагдмал хэдий ч юу болж, юу болдоггүй талаар зарим нотолгоо бий тул үндэслэлтэй хэрэгжүүлэх боломжийг зохих ёсоор бүрдүүлсэн;

Түүнчлэн, INSPIRE Гарын авлага нь:

  • хэрэгжүүлэгч нарын туршлагаас санаа авсан (“хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл” гэж юуг хэлэх тухай тодорхойлолтыг гарын авлагын Хайрцаг 1-ээс үзнэ үү);
  • хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл болон түүний эрсдэлийн хүчин зүйлийг бууруулах нотолгоо бүхий INSPIRE-т багтсан хөтөлбөр, аргачлалыг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарласан;
  • хэрэгжүүлэх нэмэлт мэдээлэл, тусламжийн эх сурвалжийг багтаасан.
INSPIRE: Гарын авлага

Files available for download