INSPIRE: Шалгуур үзүүлэлтийн удирдамж болон үр дүнгийн хүрээ

Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг эцэслэх: өөрчлөлтийг хэрхэн тодорхойлж хэмжих вэ?

Тухай

INSPIRE Шалгуур үзүүлэлтийн удирдамж болон үр дүнгийн хүрээг хүүхэд, өсвөр насныхны эсрэг хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, түүнд хариу үйлдэл үзүүлэх INSPIRE стратегиудыг хэрэгжүүлэх явцад гарч буй аливаа ахиц, өөрчлөлтийг засгийн газар, төрийн бус байгууллагуудын зүгээс хянахад зориулан боловсруулсан юм. Энэхүү товхимолд үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг багцлан оруулсан бөгөөд өөрчлөлтийг хэмжихийн тулд тухайн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрхэн тодорхойлж хэмжих талаар нарийвчилсан зөвлөмж болон үр дүнгийн хүрээг багтаасан болно.

INSPIRE: Шалгуур үзүүлэлтийн удирдамж болон үр дүнгийн хүрээ