Олон Үзүүлэлтийн Бүлгийн Түүвэр Судалгаа +

Үндэсний статистикийн хороо болон НҮБ-ийн Хүүхдийн Сан хамтран “Олон үзүүлэлтийн бүлгийн түүвэр судалгаанэмэх 2020-2021 (ОҮБТС+)”-ийг хийж гүйцэтгэж байна.