КОВИД-19 үед ажилтны бэлэн байдал, ар гэрийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмж

Байгууллагын зүгээс авах арга хэмжээ

Хураангуй

КОВИД-19 цар тахлын улмаас тогтоосон хөл хорионы үед эмнэлгийн болон бусад байгууллагуудын ажилтны бэлэн байдал, тэдний ар гэрийнхний аюулгүй байдлыг хангах товч зөвлөмж.

Зөвлөмжийн агуулга.

  • Ажилтны хүүхдийг гамшгийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор авах арга хэмжээ
  • Цар тахлын үед ажилтны хүүхэд, гэр бүлийн аюулгүй байдлыг хангах бүртгэл судалгаа
  • Гамшгийн бэлэн байдлын үед хүүхдээ болзошгүй эрсдэлээс хамгаалах арга хэмжээний жагсаалт
  • Ажлын байран дээр бүрдүүлэх бэлэн байдлын багц.
  • Гэртээ үлдсэн болон тусгаарлагдах үед хүүхдэд бүрдүүлэх бэлэн байдлын багц
КОВИД-19 үед байгууллагын ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах нь
Автор
Д. Болорчимэг
Хэвлэсэн огноо
Хэл
Монгол хэл

Files available for download