Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ хайрлаж, дэмжиж өсгөх тухай: Эцэг эхэд зориулсан мини хичээл

Таны хүүхэд юу хийж чадахгүйд биш, хүүхдийнхээ хөгжлийн боломж, чадварт суурилах нь чухал

UNICEF