КОВИД-19 үед хөхүүл эхчүүдэд өгөх зөвлөмж

ЭМЯ, ХӨСҮТ зөвлөж байна.

КОВИД-19 цар тахлын үед хөхүүл эхчүүдэд өгөх зөвлөмж
UNICEF