Хөтөлбөр

НҮБ-ын Хүүхдийн Cан нь дэлхийн 190 орон тэдгээрийн дотор Монгол улсад хүүхдийн эрхийг хангах, хамгаалах үйлсэд тэргүүлэгч дэлхий хэмжээний байгууллага юм.

Friends at kindergarten playing

Монгол дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Cангийн үйл ажиллагаа

Монгол дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Cангийн төлөөлөгчийн газар Монголын хүүхэд бүрийн эрхийг хангахад   Засгийн газар, ТББ-ууд, орон нутгийн иргэдтэй ойр хамтран ажилладаг. 

НҮБ-ын Хүүхдийн Cангийн үйл ажиллагаа Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцоор баталгаажсан эрхүүдийг хүүхэд бүр эдлэх нөхцөлийг хангахад чиглэдэг.

Дараах хуудаст Монголын хүүхэд, өсвөр үеийнхэнд тулгарч буй асуудал, тэдгээрт чиглэсэн хөтөлбөрөөр НҮБ-ын Хүүхдийн сангаас авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээг онцлов.    

Манай хөтөлбөрүүд