EVALUAREA EFICIENȚEI ȘI EFICACITĂȚII MECANISMELOR DE COOPERARE INTERSECTORIALĂ ÎN DOMENIUL PROTECȚIE

RAPORT TEMATIC

DG8_9020.JPG
UNICEF Moldova

Cele mai importante articole

Acest Raport a fost elaborat urmare a evaluării independente a eficienței și eficacității mecanismelor de cooperare intersectorială în domeniul protecției drepturilor copilului, realizată în prima jumătate a anului 2020 cu suportul UNICEF, la solicitarea Avocatului Poporului pentru drepturile copilului.

Conform Termenelor de referință, au fost considerate în principal trei mecanisme, inclusiv Mecanismul colaborării intersectoriale în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității materne și infanti le a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu, Mecanismul de cooperare intersectorială pentru identi fi carea, evaluarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor victi me și potențiale victi me ale violenței, neglijării, exploatării și trafi cului, precum și Mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului. De asemenea, au fost parțial considerate și alte mecanisme precum Sistemul Național de Referire pentru protecția și asistența victi melor și potențialelor victi me ale trafi cului de fi ințe umane, dar și prevederile Legii nr. 299/ 2018 privind măsurile și serviciile desti nate copiilor cu comportament deviant, care stabilesc crearea unui Mecanism intersectorial de cooperare privind implementarea măsurilor desti nate copiilor cu comportament deviant.

Evaluarea, precum și elaborarea acestui raport, au fost executate de Mariana Ianachevici, consultant în protecția copilului, și Tatiana Danilescu, avocat, consultant în protecția copilului.

cover report.PNG
Autor
People's Advocate for Children's Rights Maia Banarescu
Data publicării
Limbi
Română, Rusă, Engleză