Ady amin'ny fiovan'ny toetr’andro, fanamby ho amin'ny fanafainganana ny fampiharana ny vahaolana maharitra mba ahafahana misitraka rano bebe kokoa

25 Novambra 2021
Citerne d'eau
© UNICEF/UN0496571/Andrianantenaina

Mahajanga, faha 25 Novambra 2021 - Ny politika nasionaly momba ny rano, ny fahadiovana ary ny fidiovana dia nametraka izao tanjona izao: « Amin’ny taona 2030 dia hiantoka ny faharetan’ireo tahirin-drano amin’ny alàlan’ny fiarovana ny tontolo iainana mba ho avy amin’ny loharano voanjanahary izany, na dia ao anatin’ny fiovaovan’ny toetr’andro aza, hahafahana misitraka maharitra ny fampiasana azy. Anisan’ireo mpampiasa rano ny tokantrano, ny fambolena, ny sehatry ny fandraharahana, ny harena an-kibon’ny tany, sns.» Manoloana izany indrindra, ny Minisiteran’ny Rano, ny Fahadiovana ary ny Fidiovana (MEAH), niaraka tamin’ny fanohanan’ny Rafitra avy amin’ny Firenena Mikambana, dia nikarakara atrik’asa fohy tamin’ny faha 25 sy 26 Novambra 2021, tao amin’ny Baobab Tree, izay mitondra ny lohahevitra hoe : Manafaingana ny fampiharana ny vahaolana maharitra mba ahazoana misitraka rano bebe kokoa.

Ny tanjona dia ny hamoronana hetsika izay hanentanana ny mpisehatra rehetra, anisan'izany ny sehatra tsy miankina, mba handraisan’izy ireo anjara amin'ny fanatanterahana ireo vahaolana maharitra mifandraika amin'izany entina manafaingana ny fampiharana ny hetsika fisorohana, fanalefahana ary fampifanarahana tokony hatao manoloana ny tsy fahampian’ny rano sy ny fiovan'ny toetr’andro. Hiompana betsaka amin’ny fandinihana ireto lohahevitra ireto, ireo 2 andro hanaovana ny atrik’asa: ny tsy fahampian-drano sy ny fiovaovan’ny toetr’andro, izay fototry ny fifandonana sy ny fifindra-monina; ny fiantraikan’ny fiovaovan’ny toetr’andro eo amin’ny tahirin-drano sy ny famokarana rano;  ny fahaiza-manao ilaina eo amin’ny sehatry ny rano; ary ny fanatanterahana ny fiaraha-miasan’ny Fanjakana sy ny tsy miankina eo amin’ny sehatry ny rano.

Eny tokoa, i Madagasikara, amin’ny maha-nosy mitokana azy, dia voasokajy ho isan’ireo firenena mora iharan’ny fiovan’ny toetr’andro indrindra, araka ny fanadihadiana natao teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena. Araka ny voalazan'ny vondron’ireo manam-pahaizana iraisan’ny governemanta maneran-tany eo amin’ny fanaovana tombana ny toe-tany na ny Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evaluation du Climat (GIEC), ny faharefoana manoloana ny fiovan'ny toetr’andro dia refesina araka ny ambaratongan’ny tsy fahafahana miatrika ireo voka-dratsy ateraky ny fiovaovan’ny toetr’andro; anisan’izany ny fikorontanan’ny toe-tany sy ny toetry ny andro mafana loatra na mangatsiaka loatra.

Ny tsy fahampian-drano vokatry ny fiovaovan'ny toetr’andro no iray amin’ireo fototry ny fifandirana sy fifindra-monina satria mifaninana mitady tahirin-drano ny mponina sy ny vondrom-piaraha-monina. Kanefa ireny fivezivezena ireny dia mampikorontana ireo tolotra fototra ara-piaraha-monina efa misy. Ny sehatra lehibe hafa toy ny fambolena, ny indostria, ny angovo, ... ihany koa dia mizaka ny voka-dratsin’ny tsy fahampian’io tahirin-drano io, ka miteraka fifandonana miandraika amin’ny fampiasana izany.

Tamin'ny lahateny nataony, ny Tale Jeneralin'ny MEAH dia nilaza fa ity hetsika ity dia hiteraka asa lehibe iraisana azo tsapain-tanana sy fotoana sarobidy hamahana ireo olana sy zava-manahirana iombonana, ary hifampizarana traikefa sy fahalalana, indrindra indrindra mahakasika ny fiovaovan'ny toetr’andro. Fotoana iray nahafahana niresaka lohahevitra manan-danja maro ity atrik’asa fohy ity.

Ny Rafitry ny Firenena Mikambana, amin'ny alàlan'ny Fihaonamben'ny Firenena Mikambana momba ny Varotra sy ny Fampandrosoana (CNUCED) sy ny UNICEF dia manohana ity atrik’asa ity mba hanamafisana, hitadiavana, hampiharana/hanafainganana ireo vahaolana maharitra mifandraika amin'ny fahafahana misitraka tahirin-drano. Ireo sampan-draharaha hafa toy ny ONUDI, ny FAO, ny PAM, ny FIDA, ny AIEA, ny PNUD …. dia efa manohana ary mbola hanohana hatrany ny fanatanterahana ny fitadiavam-bahaolana.

Ny fahatraran’i Madagasikara ny fetran’ny Tanjon’ny Fampandrosoana Maharitra (mikasika ny rano sy ny  fiovaovan'ny toetr’andro) dia tsy maintsy mitaky fampiasam-bola goavana amin'ny fanorenana sy ny fitantanana (maika) ireo foto-drafitr’asa mahazaka tsara ny fiovaovan'ny toetr’andro, sy ny fampiroboroboana ny fanatanterahana sy ny fampiasana ireo foto-drafitr’asa fanadiovana sahaza sy tsy mandoto ny tontolo iainana. Noho izany dia tena ilaina ny firotsahana an-tsehatry ny rehetra eo amin’ny fanovàna fihetsika ka mba samy handray anjara amin'ny fampiroboroboana tsy tapaka ny fitantanana ny tahirin-drano sy ny fananam-pirenena, ary koa amin'ny fametrahana fihetsika hampitsaharana ny fikorontanan'ny toetr’andro ny tsirairay.

«Krizin’ny zon’ny ankizy ny krizin’ny toetr’andro». Araka ny fanadihadiana nataon’ny UNICEF tamin’ny taona 2021, dia tafiditra ao anatin’ny firenena folo voalohany maneran-tany izay ahitana ankizy atahorana indrindra hiharan’ny voka-dratsin’ny fiovaovan’ny toetr’andro i Madagasikara. Zava-dehibe ny fandraisana fepetra dieny izao mba hanampiana azy ireo, satria ny ankizy no andry tsara indrindra hitondra fiovàna; ary koa mba hahazoana antoka fa tsy ho tompon'andraikitra amin’ny fampitàna ny lova ratsy mahakasika ny fikorontanan’ny toetr’andro amin'ny taranaka any aoriana izy ireo.

Le panel pour le colloque sur les ressources en eau
Ny Minisiteran’ny Rano, ny Fahadiovana ary ny Fidiovana (MEAH), niaraka tamin’ny fanohanan’ny Rafitra avy amin’ny Firenena Mikambana, dia nikarakara atrik’asa fohy tamin’ny faha 25 sy 26 Novambra 2021, tao Mahajanga, Faritra Boeny, izay mitondra ny lohahevitra hoe : Manafaingana ny fampiharana ny vahaolana maharitra mba ahazoana misitraka rano bebe kokoa.

Fifandraisana

Timothy James Irwin
Tompon'andraikitry ny serasera
UNICEF Madagascar
Lalaina Ralaiarijaona
Misahana ny serasera
UNICEF Madagascar

A propos d'UNICEF

L’UNICEF travaille dans les endroits les plus inhospitaliers du monde pour atteindre les enfants les plus défavorisés. Dans 190 pays et territoires, nous travaillons pour chaque enfant, partout, afin de construire un monde meilleur pour tous. 

Suivez l’UNICEF sur TwitterFacebook et Instagram