Prisca, endriky ny fanantenana ho an'ny ankizy rehetra manana fahasembanana.

-

Ny Hasina Ramahenina
Prisca et sa mère
UNICEF Madagascar/2021/Ramahenina
28 Oktobra 2021

Prisca dia vehivavy be herim-po ! Porofon’izany ny fiainany amin’ny ankapobeny sy ny fianarany manokana. 21 taona izy izao, vao avy afaka ny fanadinana bakalorea ary nahazo mention « assez bien » izy, toy ny mpianatra mahazatra rehetra. Tsy mora ho azy sy ny fianakaviany anefa ny nahatongavany tamin’izany, satria voan’ny olana ara-pietsehana nohon’ny tsy fahatomombanan’ny atidoha (infirmité motrice cérébrale) i Prisca.

Tena tsara karakaran’ny fianakaviany i Prisca. Ary io fanohanana mafonja avy amin'ny fianakaviany io mihitsy no nanosika azy handresy ny tahony sy hihoatra ny fetra izay noeritretin’ny fiaraha-monina ho fetra farany tratrany amin'ny toe-javatra samihafa. Momba ny fianarany, ohatra, dia tsy nanana ahiahy mikasika ny fahafahan’i Prisca mianatra mihitsy ny ray aman-dreniny ary nanohana azy hatrany izy ireo. « Nibaby azy teny an-damosiko aho mba hitondrana azy tany am-pianarana fony izy mbola kely, teo anelanelan’ny kilasy faha-11 sy faha-9; kanefa na taorian’izay aza dia nanaraka azy hatrany am-pianarana sy rehefa hande hody avy any an-tsekoly aho, » hoy ny reniny.

Mikasika ny fianaran’i Prisca dia tsy nanana ahiahy mikasika ny fahafahan’i Prisca mianatra mihitsy ny ray aman-dreniny ary nanohana azy hatrany

Noho ny tsy fisian’ny sekoly manokana afaka mandray azy sy ny tsy fahampian’ny fahafaha-manaon’ny ray aman-dreny dia tsy nisy vahaolana hafa afa-tsy ny fandefasana an’i Prisca any amin’ny sekoly mahazatra toy ny mpianatra rehetra. Kanefa dia tsy mifanaraka amin’ny filàn’ny mpianatra toa azy izay mila fandraisana an-tanana manokana ireo sekoly ireo. Nanamafy i Prisca : « Takatro avokoa ny zava-drehetra, ary arako ny fahaizan’ny kilasy misy ahy; nahay kokoa noho ny mpianatra tsy manan-kilema sasany aza aho tamin’ny taranja sasany toy ny matematika; izaho indray anefa dia tena miadanam-panoratra ary tena olana lehibe ho ahy izany satria tsy afaka niandry ahy foana ny kilasiko. Matetika aho no nindrana ireo naoty noraisin’ny namako mba hanatrarana ny zavatra tsy arako tany am-pianarana, saingy tsy mora foana izany. »

Noho izany dia voatery namerina kilasy in-telo i Prisca tamin’ny kilasy de seconde. Ny fahasahiranana nananany tamin’ny fanatrarana ny hafainganam-pandehan’ireo mpiara-mianatra taminy dia nahatonga azy ho lasibatry ny endrika fanilikilihana. Naniry ny hamindra sekoly azy ny reniny, saingy nikatona ho azy ireo ny varavarana raha vao nahatsikaritra ny fahasembanan’i Prisca ireo sekoly hafa. Nijoro hatrany anefa izy ary nikendry ny hanatrika fanadinana bakalorea hatrany.

Na izany aza anefa dia tsy nilavo lefona izy ary niandrandra hatrany ny hahazo ilay diplaoma. Raha ny faniriany anefa dia ny mba hijerena ireo olona rehetra manana fahasembanana toa azy ao anatina toe-javatra sahala amin’izao mitranga aminy izao, ary koa ny mba hisian’ny fepetra hahafahan’izy ireo mandray anjara amin’ny fanadinana. « Ny nampalahelo ahy nandritra ny fanadinana bakalorea dia ny tsy nahazoako ny 30 minitra fanampiny isaky ny taranja izay nangatahiko. Noho izany dia tsy maintsy namita ny laza adina rehetra toy ireo mpianatra tsy manana fahasembanana aho, » hoy izy.

« Takatro avokoa ny zava-drehetra, ary arako ny fahaizan’ny kilasy misy ahy ; nahay kokoa noho ny mpianatra tsy manan-kilema sasany aza aho tamin’ny taranja sasany toy ny matematika ; izaho indray anefa dia tena miadanam-panoratra ary tena olana goavana ho ahy izany… »

Amin’izao fotoana izao, satria efa nahazo ny mari-pahaizana bakalorea i Prisca dia maniry sy manantena fatratra ny hanohy ny fianarany izy. « Maniry ny hahita sekoly izay manaiky ahy ary mifanaraka amin’ny toe-batako aho. » Nilaza koa ny ray aman-dreniny fa vonona hanohana azy raha te hanohy fianarana izy. « Sitrakay raha mba nanana ordinatera izy satria ho mora kokoa ho azy ny tsy manoratra amin’ny tanana, » hoy ny rainy, saingy tsy nanana fahafaha-mividy amin’izany izy ireo.

Na dia eo aza ny zava-drehetra dia mbola mitsiky hatrany i Prisca ary mijanona ho be fanantenana. Mifikitra amin’ny nofinofiny hanohy ny fianarany izy mba hahafahany manampy ireo zaza toa azy amin’ny ho avy.

Mifikitra amin’ny nofinofiny hanohy ny fianarany izy mba hahafahany manampy ireo zaza toa azy amin’ny ho avy.

Prisca
UNICEF Madagascar/2021/Ramahenina
Na dia eo aza ny zava-drehetra dia mbola mitsiky hatrany i Prisca ary mijanona ho be fanantenana.