Politika Nasionaly mampiaty: nohenoina ny feon'ireo ankizy manana fahasembanana

Ny zon'ireo ankizy manana fahasembanana dia matetika atao ambanin-javatra sy atao tsinontsinona, na dia matetika aza no manana andavan’androm-piainana sarotra sy manana filàna manokana izy ireo, arakaraka ny karazana fahasembanana mahazo azy

Narindra Ranaivoson Andriambala
Un homme tenant un enfant debout devant une maison traditionnelle côtière
UNICEF Madagascar/2022/ Ranaivoson Andriambala
09 Aogositra 2022

Ny sampana Politika Sosialy ao amin'ny biraon'ny UNICEF eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia mampiditra ny Fanadihadiana voalohany ny toe-javatra iainan’ny ankizy manana fahasembanana eto Madagasikara ao anatin'ireo hetsika manome angon-drakitra mahomby. Ankizy manana fahasembanana maherin'ny 600 sy ireo ray aman-dreniny no naneho hevitra mikasika ny olana mianjady amin’izy ireo isan'andro sy ny filàny manokana, miankina amin'ny karazana fahasembanana mahazo azy ireo. Izany no natao dia mba hahafahana mihaino ny feon’izy ireo sy ahafahany misitraka feno sy araka ny tokony ho izy ny zon’izy ireo, indrindra izay mifandraika amin’ny sehatra sosialy samihafa.

Izany no nitranga tamin’i Eldino, 10 taona, manana fahasembanana roa sosona hatrany am-bohoka. Tsy afaka mandeha na mijoro irery izy (takaitra lehibe noho fahavoazan’ny fiasan’ny atidoha) ary tsy afaka miteny mazava (fahasembanana mahakasika ny fifandraisana). Fanampin'izany, sarotra ho azy ny mahazo fanabeazana manara-penitra sy fitsaboana sahaza. Isan'andro ny reniny dia manampy azy amin’ny fisasana sy fisakafoanana … ankoatra ny raharaha ao an-trano izay iandraiketany ihany koa. Tsy maintsy mibaby azy eny an-damosiny ihany koa ny reniny rehefa mivoaka ny trano, satria tsy manana fitaovana mifanaraka amin'ny fahasembanan'ilay zazalahy izy ireo.

Ao amin’ny tanàna misy azy dia ahitana sekoly manokana mikarakara ankizy sembana an-jatony. Misy ny misoratra anarana amin’ny fiofanana arak’asa toy ny fanjairana, famolavolana tanimanga, sns. Ny sasany indray kosa dia manaraka fandaharam-pianarana manokana araka ny ambaratongam-pahalalàna ananany; anisan’izy ireo i Eldino. Ao amin'ny kilasiny dia miara-mianatra amin'ny ankizy ao anatin’ny sokajin-taona rehetra izay manana fahasembanana samihafa izy. Araka ny filazan’ny ray aman-dreniny: « Io no fomba tsara indrindra enti-mampianatra azy, fa tsy ny kilasy mampiaty, satria voaofana tsara hifanaraka amin’izany ireo mpampianatra. Ankoatra izany, fantany tsara ny toe-javatra iainany sy ny tsy fahafahany manaraka ny fomba fampianarana “mahazatra” ». Tsy izany mantsy fa na dia manana fahaiza-manao sasany ahafahana mahatakatra ny lesona aza izy dia tsy mahay miteny; hany ka sarotra ho an'ireo mpampianatra ny manombana ny fahaizany.

Eo amin'ny lafiny fahasalamana indray, mahazo fitsaboana fanarenana manokana mahakasika ny fahasembanana vokatry ny fahavoazan’ny fiasan’ny atidoha i Eldino, saingy tsy misy fitsaboana mifandraika amin'ny tsy fahatomombanan’ny fifandraisana omena azy. Rehefa marary izy ka manatona tobim-pahasalamana dia tsy mahazo fitsaboana manokana noho ny fahasembanana izy.

Etsy an-danin'izany, tsy misitraka tolotra sosialy manokana mihitsy izy raha jerena ny fahasembanana roa sosona mahazo azy. Tsy misitraka ireo fepetra fiahiana ara-tsosialy avy amin'ny fanjakana na andrim-panjakana hafa izy; na koa ny fahazoana rano, fahadiovana sy fidiovana manokana ho azy. « Izahay hatrany no manome zava-pisotro azy any an-trano, ary any am-pianarana dia izay omen’ny mpampianatra azy no sotroiny. Tsy misy toerana mety ahafahany manasa tanana irery ihany koa. Momba ny trano fivoahana indray dia tsy misy afaka manampy azy rehefa te hivoaka izy, kanefa tsy afa-mihetsika sy tsy afa-miteny izy rehefa mila fanampiana, » hoy ny rainy.

Tsy misitraka ny zony amin’ny maha-ankizy azy i Eldino, ankoatra ny zony amin’ny maha-olona manana fahasembanana azy. Araka izany, ity fanadihadiana voalohany ity dia ahafahana mandroso paikady maromaro entina manamafy ny fanatanterahana ny zon’ny ankizy sy ny tanora manana fahasembanana eto Madagasikara. Ireo dia azo dinihina manokana rehefa mametraka ny Politika Nasionalin’ny Fampiatiana ny Fahasembanana eto Madagasikara.