Ny ankizy sy ny tanora manana fahasembanana dia tena marefo

Matetika ny ankizy sy ny tanora manana fahasembanana dia iharan'ny fanavakavahana sy fanararaotana isan-karazany, hany ka manakana azy ireo tsy hisitraka tanteraka ny zony izany.

Narindra Ranaivoson Andriambala
Lianah, 17 ans, allaitant son enfant
UNICEF Madagascar/2022/Ranaivoson Andriambala
09 Aogositra 2022

Raha jerena ety ivelany dia tanora toa ny hafa i Lianah. Tsy misy na inona na inona ahitana fa manana fahasembanana maro sy tsy fahatomombanana vokatry ny fahaterahana sarotra izy: aretina ara-tsaina, fahatarana ara-tsaina goavana ary olana amin’ny fihainoana. Saingy izany no nanaisotra ny zony maro amin'ny maha-zaza sy zatovo azy, toy ny fanabeazana, ny fahasalamana ary indrindra ny fiahiana.

Eo amin’ny lafiny fanabeazana dia sekoly mahazatra no nampianarina azy tamin’ny voalohany. Noho izy tsy naharaka ny fampianarana dia nanoro hevitra ny ray aman-dreniny ny mpampianatra mba handefa azy any amin'ny sekoly voatokana. Telo taona izy no tao saingy tsy nahazo aina tsara izy ary nangataka ny hijanona. “Niaraka daholo ireo ankizy rehetra, na inona na inona karazana sy fahasembanana mahazo azy ireo. Nanomboka nivoatra ara-tsaina mantsy izy, ary noho izany dia nitantara izy fa tsy mety aminy ny hiray kilasy amin’ireo ankizy hafa manana fahasembanana goavana”, hoy ny reniny.

Ny niafarany dia mandany ny androny ao an-trano sy eny amin’ny manodidina; ary milalao irery izy matetika. Fantatr’ireo mpifanolobodirindrina taminy ny kilemany, ka nampiseho fanajana tanteraka azy izy ireo. Kanefa, satria matetika no sahirana amin'ny fitadiavana amin’ny andavanandro ny ray aman-dreniny, dia tsy afaka nikarakara azy foana izy ireo, hany ka nahatonga azy ho marefo sy tsy voaaro izany. “Voaolana izy. Indroa !,” hoy ny fitarainan’ny reniny. “Tamin’ny voalohany dia fony izy mbola kely. Indray hariva, nandeha nivoaka tany amin’ny lavapiringa izy ary nijanona ela kokoa noho ny mahazatra. Notadiavinay izy ary hitanay izy niharan’ny asa ratsy tao amin’ilay trano vao amboarina teo akaiky”, hoy izy. Ilay fanindroany kosa dia vao tsy ela akory. Tamin’izany habibiana izany no nahabevohoka azy tamin’ny lehilahy iray tsy fantatra izay toa nahafantatra ny toe-pahasalamany kanefa nanararaotra izany.

Nahazo fanaraha-maso ny fahasembanana maro nahazo azy i Lianah rehefa nisoratra anarana tao amin'ilay sekoly manokana. Saingy ny fahasembanany dia tsy nojerena manokana rehefa nandeha nitsabo tena teny amin'ny tobim-pahasalamana izy. Tsy misitraka fepetra fiahiana ara-tsosialy mifandraika amin'ny toe-javatra iainany ihany koa izy.

Tamin'ny alàlan'ny fanangonana angon-drakitra avy amin'ny Fanadihadiana ny zava-misy iainan'ny ankizy manana fahasembanana eto Madagasikara, dia afaka nanasongadina ny faharefoana sy ireo fanamby atrehin'ny ankizy manana fahasembanana sy ny ray aman-dreniny mandritra ny fahazazany sy ny fahatanorany i Lianah. Anisan’ny asa iandraiketan’ny sampana Politika Sosialy ao amin’ny UNICEF Madagascar izany, izay tafiditra ao anatin’ny fanaraha-maso ny zon’ny ankizy. Ity fanadihadiana ity dia antenaina fa hanampy amin’ny fanomanana ny Politika Nasionaly Fampiatiana ny Fahasembanana eto Madagasikara. Ho fanampiana amin’ny fanapahan-kevitra izay hitondra soa ho an’ny ankizy Malagasy manana fahasembanana anarivony hafa izany, mba hisitrahan’izy ireo ny zony amin’ny fomba feno araka izay tratra, ary indrindra ny fiahiana sahaza mba hahafahan’izy ireo mivelatra.