Mpiasa sosialy ary manolo-tena tanteraka ho an'ny ankizy sy ireo fianakaviana marefo

-

Ny Hasina Ramahenina
Travailleur social c'est  soutenir les familles vulnérables
UNICEF Madagascar/2021/Andrianandrasana
16 Martsa 2021

Lanto Robivelo dia misehatra manokana ao anatin’ny asa sosialy. Tale Nasionalin'ny ONG « Famille d’Accueil de Madagascar » izy amin'izao fotoana izao. Mikendry ny hampa-matihanina ny sehatr’asa mikasika ny fianakaviana mpampiantrano eto Madagasikara io fikambanana io. I Lanto Robivelo dia filohan'ny « Groupement des Travailleurs Sociaux de Madagascar » (GTSM) ihany koa, vondrona iray natsangana taorian'ny Andro Iraisam-pirenena ho an'ny asa sosialy tamin'ny taon-dasa. Mampivondrona ny fikambanan'ny mpiasa sosialy manerana an'i Madagasikara io vondrona io ary ny tanjony dia ny hampahafantatra sy hanome lanja bebe kokoa ny asa sosialy matihanina, tsy mitovy amin'ny hetsika sosialy izay tanterahina tampotampoka.

Raha nanontaniana momba ny maha-zava-dehibe ny asa sosialy eto Madagasikara izy dia resy lahatra fa « ny asa sosialy dia fanohitra tena ilaina amin'ny fametrahana lasitra ho an’ny rafitra fampandrosoana amin’ny fomba Malagasy, izay hahafahan’ny tsirairay manana ny toerany, ny andraikiny ary ny zony. » Ny asa sosialy noho izany dia natao ho an’ireo olona marefo indrindra sy/na voahilikilika eo amin'ny fiaraha-monina; ireo izay manana olana amin'ny fisitrahana ireo tolotra ara-tsosialy fototra na ireo izay manana olana sarotra ara-tsaina sy ara-tsosialy ary ara-piaraha-monina. Ny mpiasa sosialy dia miditra an-tsehatra no sady miaro ireo vondron’olona ireo, na koa mamaritra ireo fepetra sy fandraisana andraikitra ilaina mba hiatrehana sy hamahana ny olan'izy ireo. Izany petrak’asa izany dia tanterahina mba hampifanaraka ny olona amin'ny tontolo iainany ary ny tontolo iainana amin'ilay olona.

Ny tena nanamarika indrindra an'i Lanto Robivelo amin'ny maha-mpiasa sosialy azy dia ny asa tanterahany entina miaro ny ankizy mandia lalan-tsarotra sy ny fitondrany ny tenin’izy ireo. Ny asany dia nahatsapany fa ny ankizy hatrany no iharam-boina ary tena marefo vokatr’ireo krizy rehetra nolalovan'ny firenena iray. Nitarika faharisihana sy fahavitrihana ho azy ny fiarovana ny ankizy: « Lasa loharanon’aingam-panahy ho ahy ireo ankizy ireo. Milaza amiko ankolaka izy ireo, kanefa mivantana izany amin'ny alàlan'ny asako, mba hitondrana ny feon’izy ireo, na hampisehoana ny fihetsem-pony sy ny zavatra tsapany rehefa mihaona amin’ireo olon-dehibe aho, na ireo mpanapa-kevitra, na ireo olo-manan-kaja eo amin'ny fiarahamonina. »

Ny tontolo androny dia mazàna feno tanteraka ary miavaka. Ny andro tsirairay dia tsy mitovy amin'ireo andro hafa, ary amin’ny maha-mpiasa sosialy azy dia mety miantsoroka adidy sy andraikitra maro izy noho ireo asa isankarazany sahaniny. Indraindray dia mpiasa birao  miandraikitra ny lafin’ny fitantanana sy ny famatsiana ny ONG izay tarihiny izy. Indraindray kosa dia miasa eny ifotony izy mba hanampiana ireo mpiara-miasa aminy amin’ireo fitsidihana isan-tokantrano sy ny fitantanana ireo tranga raisin’ilay ONG an-tànana. Eny ifotony dia ny maha-mpiasa sosialy azy no mibahana ka hahafahany mampiasa ny fahaizany mihaino, ny fanohanany amin’ny lafiny ara-tsaina sy ara-tsosialy na ny fitantanana fifandirana. Tena mirotsaka tanteraka amin’ny asany izy: « Amin'ny maha-mpiasa sosialy ahy, ary satria 'mitantana' toe-javatra saro-pady izahay, dia tsy mitsahatra ny mieritreritra aho satria manana ny mampiavaka azy hatrany ny tranga tsirairay. » Mety hanana fifandraisana amin'ny tompon'andraikitra hafa (andrim-panjakana / fiarahamonim-pirenena) mikasika ny fitantanana ireo tetik’asan'ilay ONG ihany koa izy. Ary matetika dia mihitatra ny tontolo androny: « Raha vantany vao any an-trano aho, 3 andro ao anatin’ny 5 andro, dia manana fivoriana virtoaly miaraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka any Angletera. »

I Lanto Robivelo dia manana fahatokisana mahakasika ny ho avin'ny asa sosialy eto Madagasikara. Tsy « ho atao ambanin-javatra intsony » ity sehatra ity fa hanjary asa tena ilaina eo amin'ireo andrim-panjakana: « Ao anatin'ny 10 taona, ny asa sosialy dia ho lasa sehatra tena hanan-danja ho an’ny tanora, tsy hoe akory amin’ny maha-asa mampidi-bola azy fotsiny, fa koa amin’ny maha-asa manome risi-po ho an’ireo tanora ho fandraisan’izy ireo anjara amin'ny fanarenana ny firenentsika. »

Lanto Robivelo, travailleur social
UNICEF Madagascar/2021/Andrianandrasana
I Lanto Robivelo dia manana fahatokisana mahakasika ny ho avin'ny asa sosialy eto Madagasikara.
Une maman, avec son enfant sur les genoux, tresse de la natte pour en faire un panier
UNICEF Madagascar/2021/Andrianandrasana
Ny tena nanamarika indrindra an'i Lanto Robivelo amin'ny maha-mpiasa sosialy azy dia ny asa tanterahany entina miaro ny ankizy mandia lalan-tsarotra sy ny fitondrany ny tenin’izy ireo.