Manakaiky ireo vahoaka mitolona amin’ny tsifanjariantsakafo ireo rafitra miantsehatra amin’ny fano

Any amin’ny faritra midadasika any antsimo antsinanan’i Madagasikara dia lohalaharana amin’ny asa fanavotana ireo ankizy iharan’ny tsifanjariantsakafo mahery vaika ny mpisehatra ara-pahasalamana izay tohanan’ny mpanentana ara-mpiaraha-monina

Abela Ralaivita
Albertine (agent communautaire en nutrition), offrant le repas a un enfant après avoir effectué une démonstration culinaire dans le site de nutrition de Manambotra – dans le sud-est de Madagascar.
UNICEF/UN0794267/Andriantsoarana
02 Martsa 2023