Fandaharan’asa vatsy ara-bola « Let us Learn (LUL) »

Nahazo fitaovana entina hampiroboroboana ny asa izay ataony sy hanohizany ny famatsiana ny fianaran’ny tanora ireo mpahazo tombontsoa avy amin’ny fandaharan’asa « Let us Learn (LUL) »

Rindra Rakotovoahangy
Agricultrice à Mahanoro
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy
27 Oktobra 2021

Nanolotra fanampiana ara-bola ho an’ankizy 11 ka hatramin’ny 18 taona ny UNICEF nanomboka tamin’ny taona 2017 ka hatramin’ny 2021 mba hahafahan’izy ireo mamita ny fianarany eny anivon’ny sekoly ambaratonga faharoa, amin’ny alàlan’ny fandaharan’asa « Let us Learn (LUL) », izay ampahany amin’ny fandaharan’asa misahana ny fiahiana ara-tsosialy mifameno amin’ny fandaharan’asa iray sahanin’ny Banky Iraisam-pirenena. Ankohonana mihoatra ny 13 919 ahitana ankizy 17 136 no nahazo tombontsoa manerana ny distrika 7 teto Madagasikara tamin’ny fotoana nanatontosana izany.


 

Mères leader
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Io maraina io, nivonona  handray ireo manam-pahefana eo an-toerana miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka manatontosa ny fandaharan’asa vatsy ara-bola ireo « mères leaders » antsoina ihany koa hoe renim-pianakaviana mahomby avy amin’ny kaominina Betsizaraina, distrikan’ny Mahanoro, faritra Antsinanana.

Mpisehatra eo amin’ny fiarahamonina ireo renim-pianakaviana mavitrika ireo ary mitondra tokantrano 25 mpahazo tombontsoa mba entina mampiroborobo ny fepetra fanatanterahana ny fandaharan’asa « Let Us Learn ».

Kits
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Ho famaranana ny fandaharan’asa dia nisy fizarana fitaovana izay nokarakaraina teo an-tsena.

Fitaovana samihafa toy ny fanondrahana voninkazo, angady, fangao-by sns no nozaraina tamin’ny tokantrano misitraka ilay fandaharan’asa mba ahafahan’izy ireo manohy ny asa fambolena izay ataony.

Agricultrice à Mahanoro
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Jeanine, 62 taona dia tsy niandriandry mihitsy fa avy hatrany dia nampiasa ny fitaovam-piasana izay azony. Manokana fotoana tsy tapaka mantsy izy, efa taona vitsivitsy izay, mba hanondrahana ny voly tsaramasony. Hamidiny eny an-tsena izany rehefa azo otazana ny voany.

Afaka nanomboka varotra kely i Jeanine vokatry ny fanohanana ara-bola LUL izay azony mifanesy ho an’ny 3 amin’ny ireo zanany 6. 

Bénéficiaire de LUL
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Miara-miaina amin’ny vadiny izay manana aretina ka tsy afaka miasa i Jeanine, hany ka tsy maintsy mitantana tsara ny vola izay azony tsy tapaka avy amin’ny fandaharan’asa izy.

Misy ampahany amin’izany famatsiana izany entiny anohanana ny varotra izay ataony, ary misy ampahany hafa kosa entiny andoavana ny saram-pianarana sy ny fitaovam-pianaran’ny zanany any amin’ny kolejy.

Amin’izao fotoana izao aza izy dia manana ambim-bola kely ahafahany mividy fitaovana hafa, toy ity jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro izay azo fahanana ity.

Jeanine en cuisine
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Mamiharisoa, renim-pianakaviana manan-janaka roa,15 sy 17 taona amin’izao fotoana izao, dia nahazo tombontsoa tamin’ny fandaharan’asa LUL tao anatin’ny dimy taona izay.

Ny zanany vavimatoa izao dia mianatra any amin’ny lisea vokatry ny fanampiana ara-bola azony. Amin’izao fotoana izao dia manana fahafahana manofa trano kely ho an’io zanany io i Mamiharisoa any amin’ny renivohitry ny distrikan’i Mahanoro izay hianarany mandritra ny herinandro.

Champs de banane
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Marina fa mifarana ny fandaharan’asa saingy manana vola kely izao ilay renim-pianakaviana noho ilay vatsy ara-bola tsy tapaka azony.

Indroa isan-kerinandro izy dia mividy sakelik’akondro iray izay averiny amidy rehefa avy nandrahoina.

Récolte de banane
UNICEF Madagascar/2021/Rakotovoahangy

Vokatry ny fahazoany ireo fitaovana androany ireo dia afaka manitatra ny asany i Mamiharisoa ary manantena izy fa hanana fahafahana hanampy amin’ny fianaran-janany hatramin’ny faran’ny lisea. Manana fanantenana ny amin’ny hoavin’izy ireo izy vokatry ny fisian’ny fandaharan’asa vatsy ara-bola.

Afaka nanatontosa ity fandaharan’asa fiahiana ara-tsosialy ity ny UNICEF nohon’ny fisian’ireo malala-tanana toa an’i Stefan sy Susan Findel, amin’ny alàlan’ny « Comité National Allemand pour l’UNICEF » sy ny Zonta International, amin’ny alàlan’ny UNICEF USA.